Aelaman Indo…?

ang unang timpo, kung aliag kaw ag padalagan imong kandidatura sa politika sa Palawan, kaministiran akaelam kaw ag Cuyonon. Maski ara dugong Palaweño, aga patikaseg i limeg i Cuyonon para makabel ang boto i ang mga tao.

Isarang ehemplo si dating Minister of Environment and Natural Resources Teddy Pena. Tana naging assemblyman sa i ang Palawan ang timpo ni Pres. Marcos. Anang ing alinan sa Ilocos pero kung maglimeg i Cuyonon asta dadi doro pa enged kaantigo. Beken lamang sa pag lilimegen anang pagmal sa Palawan, pati sa pagpreserba ang kultura ang Palawan. Dagon nga 1983, ag katinir i Palawan Night sa Manila ig asta dadi ara ako pa nakikita oman nga kapapareho anang ing tukod nga cultural presentation ni Ninong Teddy. Mabael nga selebrasyon dato ig alos tanan nga Palaweno ag patikaseg mag taw andang kontribusyon. Anang ato sa paluang dato si dating Philippine Normal University Eddie Dagot. Ilam kung inoro mamaoman ang tuadatong palua nga ag presentar sa publiko i ang ingalinan ang Palawan pero basipang sa madali mi makaisip da.

Maski konon ta pa nga kada eleksyon napipirdi tana i ang lehitimong Palaweño nga si Ramon Mitra, ara na i talikodi ang Palawan. Asta dadi aga oli tana pa ra enged sa banwang anang in kolayan ig padayon anang pagbalikid sa anang mga agkarasalan sa Palawan.

Saka dagon mi tenga ren lamang ang asasala, manigboto kita reman i bagong Gobernador nga magapamuno sa Palawan. Dadi oring termino ron ni Gov. Joel Reyes, taga Coron ig aga limeg i Cuyonon. Sa ateng Sangguniang Panlalawigan doro pa ra ang aga Cuyonon pero ateng mga congressman, maski sino kanandang darwa ara akaelam ateng limeg. Dading ing deklara ren ang Cuyonon bilang “provincial dialect” i ang Palawan, andan aga rekat-rekat sanda ren ag adal ateng limeg. Ang mapongao, makon kuno ang mga taong dato sa u’bong beken den kaministiran sa timpong dia nga akaelam ag Cuyonon ang mga politiko.

Sa dadi, isip-isipen ta ren kung marasano kita katatabiang nga tanan sa pag preserba ateng limeg ig kultura ay saben makatabid da dia sa pag alin ni Gov. Reyes sa puwesto. Kung ang mga masasala sa pagpamuno ateng probinsya ara pag gegma sa banwa, marasano kita dia? Indi ta ra sanda mabasol ay ara sanda ra manda i kolay sa Palawan. Dato siguro andang ing iban kanaten.

[OBRA NI BAGASAY]

1 thought on “Aelaman Indo…?

 1. banbanen

  konon ta ren nga beken den’ ministir ang maglimeg Cuyonon sa parti ang mga pulitiko sa probinsya’ ang Palawan. PIRO, mi papil sanda nga dapat buaten digi…

  …QUOTE:

  …pursuant to Section 6 of the Provincial Administrative Code of Palawan (Provincial Ordinance No. 269-A, Series of 1997), the Cuyunon has been declared as the official dialect of Palawan, hence, the provincial government is mandated to pursue the promotion of the dialect and the adoption of measures for its wider knowledge and its more prevalent use, including the familiarity with its indigenous literature through the widest possible means of dissemination.

  Tola’ dato kita rang mga civilian ang Palawan. Sa mataged nga barita, dapat magtarabiangan kita beken ang MAGKORONTRAN.

  Ang kanamen lamang digi sa CP, ay ang i SALBAR ang ateng limeg paagi sa pagsurolaten.

  Kano ka pa akaelam ag sulat i’ Cuyonon?

  Bada bing bada bong, ena ena ko lamang dan.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.