Akeng ena-ena sigon sa andang ena-ena

Kadabis nga magmata kita sa timprano, nga matinlo ang ateng paglalawasen maski ara kita i kuwarta ay isarang mabael nga gegma asta grasya alin sa ateng Gino’. Ig sa adlaw nga dia basipang ang gegma asta grasya ang ateng Gino’ ay nasisintian indo ra!

Ang sabadong naglebas ing pamatian ko oman ang arampangen sa DYPR. Sa programa ni manang Jane a.k.a. Karatongan nga mi Titolong “Amos manigosyo kita.”

Marake ang naarampangan. Isara ren doto simpri ang mga kantang Cuyonon. Nabati ko ki Nay Fe nga ang iba kono indi maliag ag kanta ay dia kono ing kakanta lamang kung baleng.

Ok! rilaks. Indi ag init indong talinga, digi maga impisa ateng diskosyon.

Omanen ko… “Dia kono ing kakanta lamang kung baleng.”That explains kung ayamo ang ibang mga gurang-gurang sa dadi, sa bilog nga Palawan, labi pa sa Cuyo, ay ara ren mi aga turo (teach) sa andang mga bata ang mga kantang Cuyonon, ay tula’dato gali ang andang seleng. Anin!

Ara ako’ maimo kung dan maman ang andang ena-ena. Piro ara sanda ra’ maimo kung dia maman akeng ena-ena. Pasinsia kamo mi Cuyo Press den.

Siguro minister tang elaman una ang bisarang BALENG (DRUNK), asta ang INEM (DRINK). – Sigon sa akeng pagkalaem, darwa ka klasi manig inem.

 1. Social drinker
 2. Alcoholic

SOCIAL DRINKER refers to a person who drinks alcoholic beverages in moderation, chiefly when socializing.

ALCOHOLIC refers to aperson who drinks alcoholic substances habitually and to excess or who suffers from alcoholism.

Adin man sa darwa, kung masobran, baleng ang isarang taw.

Baleng man o beken, ara ako’ mi akikitang marimo kung kantaen anda ang mga kantang atenanen. Siguro isara lamang diang pa’agi kung pasamoro anda ipalua ang andang ing sisinti pagabot sa kabedlay ig kapilay ang ateng mga lolo asta lola dato anay, tenged ngani sa makori ang pangabui ang una.

Naging tadisyon da dia ang una, nga kada matapos ang Pantek, kung marakeng Paray, ang mga malam asta kabatan naga silibra ang andang kalipay ig aga tere’mad te’mad sanda kung anono man mi dian sanda. Piro dan beken i’ gabi-gabi, kaisara lamang kada Pantek. (Occasionally lamang!) Tula’dato ra kung pista, nagapalua sanda andang pasalamat ki St. Agustin sa mga grasya nga anang ing taw!

Mga tangay ara ako sa position para ipasanag ang tanan pagabot sa ateng kultura. Dan pira lamang sa akeng pagkamaramad.

Kung ako ang indong papakiman, mas malilipay akong kakita i’ baleng nga aga kanta ang atenanen, kumpara mo sa prisko nga aga kanta iba, nga libag da lamang.

Ara ako i sasagiap i simpatia’ ara ako i papabogal, ako aga sulat lamang akeng ena-ena, sigon sa mga ena-ena. Ig Kung papalabegen ko akeng artikolong dia, indi dia matapos ig saben indi kamo kapamonak o kapamalingki. Animan, mapaelam ako ren.

Saka bilog lamang akeng aliagan andan, indi ta ra i’ toya-toyaen ang ateng kultura. Kung ing soram ka ren, indi mo ren i pamatian. Kung indi ka’g kanta, ara ka ra ireregesa. Kung indi ka’g partisipar, indi ka ren ag osyoso’, tenged nga dan mabael nga insulto sa mga aga promote ateng kultura sa bilog nga Palawan.

Ig porabil ko siradon dia, digi sa kalibotan, mi mga tao nga nang lawas apupuno i’ TATOO, makaadlek i selengen andang pirsonalidad, piro andang tagipuson doro bael ig apupuno kaayadan. Sa kabaliskadan, mi mga tao da nga aka porma, disinti, matinlo anang lambong piro mas makaadlek pa sa akeng unang nainambit.

Bada bing bada bong, indi ako ka kondia-kondia kung indi ka’g kondan-kondan.

[BANBANEN]

1 thought on “Akeng ena-ena sigon sa andang ena-ena

 1. Lato

  dige ako ren lamang maga first honor…

  sa akeng panid ang sarabien nga dia ay beken y literal pero para doto sa mga mayneyaen kung ara pa y karga. indi ba kung aga umpisa pa lamang na obserban indo nga ang iba nga aga gorang ay sige lamang ngirit kung mi aga kanta ig naga saot? pero kung naka tomar den ngani ig mi karga ren aroy indi ren ag panari. sige ren lamang maski patik patik sa lamesa o sa bangko sige pa ang liyed. kung mi karaoke nga pareho dadi indi ren ka teyeb ang mic sobra pa sa ing kola sa anang alima. maski libag sige lamang…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.