Bisarang PABOR asta SAYOD

Indi ko ren i palabegen. Mi pakiman kami lamang andan kanindo. Ang atetenged sa bisarang PABOR asta SAYOD.

Aga obit-obitan sanda moro. Basipang kapasanag indo ra kung inoro ta pwiding gamiten ang PABOR asta SAYOD!

7 thoughts on “Bisarang PABOR asta SAYOD

 1. kutapdi

  Dagi akeng ena-ena lamang…

  Kung ara ako ikakamali ang pabor ag alin sa bisarang “por pabor” nga maliag ikon patigayon o “please” sa cuyunon ing gagamit ta ra ang pabor kung kita aga pauyon o apaebes sa isarang bagay. Makon dang lagi… pabor ako dian o beken ako pabor dian.

  Ang sayod sa akeng pagkaintindi maman ang “witness” makon dang lagi sayod ako dian tenged doto ako matabo dan.

  Tama kabay akeng patad? Abir patigayona indo ngani idugangan!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  ang pabor siguro mamang sa english nga “in favor”.

  ang sayod i na kung ako ang mag ena-ena mamang “i agree” sa english.

  palaminko, penet, tangay…..tabang!

  Like

  Reply
 3. tangay

  tama kamo sa pabor ig tama si kutapz sa sayod. kung sa english “i have an idea” o naelaman ko sa cuyonon.

  bagasay, ang pabor maman da ang “i agree” o “positive” sa english.

  Like

  Reply
 4. bulalakaw

  sigun sa akeng naelaman PABOR translation, “pag sang-ayon” or
  “i igree”.
  SAYOD translation, ” kita / alam” ” or ” witness /public knowledge”.

  Like

  Reply
 5. banbanen

  Digi ako nabeberek sa darwang dia. Anono para kanindo anang tamang Cuyonon’ dia?

  1. I am in FAVOR of writing Cuyonon in Cuyo Press.

  2. I AGREE with Cuyo Press.

  Like

  Reply
 6. tangay

  1. Pabor ako nga magsulat cuyonon sa Cuyo Press. Or aga paoyon ako nga magsulat y Cuyonon sa Cuyo Press.

  2. Pabor ako sa Cuyo Press. Or aga paoyon ako sa Cuyo Press.

  aliag ikon pareho sanda (in favor/i agree) lamang anang translation sa Cuyonon…ara kaw isusuag sa sitwasyon.

  Like

  Reply
 7. poroanen

  Pabor: Matinlo isakay dadi, pabor ang angin. (wind blowing in the right direction)
  Pabor ako sa imong ingkon nga dan. (I am in agreement with what you said.)

  Sayod: Ara’ sayod imong ingboboat nga dan. (what you are doing is not good)
  Pagsayod lamang i’ ang matod. (Just tell the truth)

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.