11 thoughts on “Indi ako ka kondia-kondia kung indi ka’g kondan-kondan

 1. tangay

  Patukarog medio indi kaw ka kondan-kondan kung ara mo na praktis mayad imong mga fingers nga dan ang solteros ka pa. ๐Ÿ™‚
  Bali-bali indong medley medio mi kaiban pa.
  Mga tangay dia maman ang kaministiran ateng kabui…pampangirit! ๐Ÿ™‚ Bilib ako na memorize indo tanan!

  Salamat banz sa pag upload.

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  tangay… da si patukarog bali-bali ag kanta. talagang pride ang cuyunon dia. maski tegka tana lamang grade 3 sa cuyo ara na enged nalipati ang cuyunon.
  kung indi ta y laketa’ tuladia ateng pangabui digi sa maraye, madali kita ag malam. animan kambengan lamang ang tanan nga dia ๐Ÿ™‚

  dagi gali ang kumusta ka version y patukarog…

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  penet…. sayang kung digi ka andan ang oras nga ameng pagbaragat say patukarog siguro mas ma sab… ripara patigayon kung pasamauro intrisen y patukarog anang kaba’not…

  Like

  Reply
 4. tangay

  ang ara makon kung beken “kumusta ka” medyo sa true love manda. pero sa ngirit pa lamang y patukarog sigurado sobra pa sa pogay…ang guapong dan! ๐Ÿ™‚

  ang one day soon matindi ang dating…kakakereyes lawas pati tindeg bolbol….beken lamang mayad ag finger mayad da anang dila…sa kantan….whewwww! grabe!!!!

  sayang absent ako…sa oman indi ko ren ipalebasen…ty 4 sharing kutapz.

  Like

  Reply
 5. kutapdi

  ara problema tangay… si patukarog kuno aliag da ag pasakep ateng madasong EB digi sa north america. basta y iskidyul ta lamang maaga. basipang sa madason ka praktis kita re’ ateng kakantaen. ademdeman ko datong ing kon y tia fe fernandez sa dypr nga ang kon kuno, ang cuyunon ing kakanta lamang pag baleng den?
  beken da siguro tenged sa akeng paino-ino bago kami pa lamang aga impisa suang mag pakentreng-kentreng si patuks anang gitara ๐Ÿ˜‰ isara pa da kung baleng kami ren, indi re maeya si nabs ig sigurado tana ang mi pinakamabaskeg boses ag kanta! haehaehae.

  ta’ ma tsaw ako anay…

  Like

  Reply
 6. Penet

  Patukarog, ang kabael ang ing oman imong personalidad. Kanodaya ang ka mainayaen kaw. Ara ka ngani i lilimeg-limeg. Dan lamang ma-“bright” ka reng lagi labi pa sa “math”. Maski imong paglalawasen, midyo mabael ka ren kanaken. Ang elementarya kita ang nisyak ka ingan. Siguro naadalan mo ang mga kantang Cuyonon sa Brooke’s Point den. Morona si Tia Fe Tria Fernandez ag impisa i turo kanamen Grade 4 ka mi ren.Matinlo andan magbaragatan kita say rice-walk sanda si Ming Borja, dato bali-bali ra ag karanta. Kumusta ren lamang ki Bella sanda sa mga bata.

  Like

  Reply
 7. Penet

  Sa tatlong Adi ang Canada,

  Matamang salamat sa pag-istima ki Patukarog sanda anang pamilya. Aidlaw den i maayad sa mga Cuyonon ateng botitinai nga dia.Kababales kami ra sa indong ing pakita na kaayadan kananda. Ang ori kita ag baragatan kamo sa elementarya pa suguro. Da mabaragatan kita ra oman.

  Like

  Reply
 8. patukarog

  ako ing saboran magkanta moro na ang sabor ingan ang pakaen kanamen ni Kutaps mi anang kabanot na si Imelda…matamang salamat sa pag-host. Maman ngani Penet ang kaayad baya ang pag-istima kanamen y kabanot y ang tatlong adi ang Canada.

  Tangay, salamat sa comento. pariho sa ingkon ni kutaps, ischedule ta lamang ang madason na EB sa north america bale-bale dan. labi pa kung mi maprepara ang lyrics y ang mga kantang cuyunon. kung ara pwidi pa ra mag kondia-kondia o mag kundatu-dundato…he he he

  Like

  Reply
 9. bagasay

  ang cd nga pista sa baryo ni manong bunsawik pwedeng gamiten nga minus one, kumpleto sa lyrics. ang latong cuyo nga tape mi lyrics da. o kung indi i bilin ta anay ki seloy……basipang mabasa na ra indong mga ing titingwa ig sa madason mag ireg tana ren da pati anang mga ka-banda sa texas. sigurado dato magdamlag nga karantan.

  Like

  Reply
 10. Lato

  bali bali patukarog ig tatlong adi…kung mi part 2 ngani dagi akeng sugestion nga additional nga kansion. anang title ‘BERGOT BERGOT”. Bans patigayen y post kung anono anang maliag y kon y ang bergot bergot. ako indi ka elam pero kaelam ag kanta.
  ‘Si ???(betangan indo aran kung sino indong aliagan)
  Apatobo anang sabot
  tubuan pira ka net
  Mi unat mi kiriritot”..

  kaambengan lamang dia beken kabastosan…have a happy time…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.