Sulat

Mi darwa ka magbogtitinai. KAMBAL. Ang andang pangga si MABAEL asta’ si MAITE. Naga adal sanda sa Siyudad. – Isarang adlaw, nagsulat si MABAEL ki tatay na. Makon tana: “Ing gegegman kung tatay, padaray kami ra i’ saka kilong begas asta saka dosinang itlog. Ang imong bata MABAEL.”

Arang lagi napadaran ang sulat. Nagpanglimpio’ si MAITE, ig nagisak-gisak na ang sulat. Tenged ing adlekan tana ki MABAEL, ing kula na ang sulat ig ing padara na sa andang tatay.

Pagbasa andang tatay, makon da ang akeng betang sa sulat: “Dear begas, Padaray kami ra’ saka kilong tatay asta saka dosinang bata. Ang imong itlog MABAEL.”

1 thought on “Sulat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.