Balading

Ang Balading ay isarang Sitio sa isla’ ang Bisucay nga kung sadin malapad ang lugar nga dia ig marakeng pananem.

Isara sa mga pananem ay Niyog. Nag abunda’ mayad ang Niyog dato anay ig naka produkto ang mga tao digi isarang irinemen, ang TUBA’.

Ara buay, kalilito ano? – Unaen ta ang Balading.

Ang Balading ay isarang Tabla nga sereledan (kono) i’ Tuba nga ing dara ang mga taga Panay sa lugar nga dia dato anay. Tenged marakeng Tuba ren ang natimes ang mga tao sa lugar nga dia, nagbilin sanda’ marakeng BALADING sa mga taga Panay nga manig barter.

Sa pagrake ang Tuba nga naging produkto ang tao sa lugar nga dia, nagrake ra ang Balading.

Kadabis nga magpakiman ang ibang tao kung anono ang lugar nga dia, makon sandang lagi (kono), “LUGAR NGA DORONG BALADING.”

Ig sa pagdalagan ang timpo asta’ dadi, ing tawag den lamang nga Balading.

Ang pakiman, sadin nag-alin ang aran nga BISUCAY? Anono anang pigora’ ang Balading? – hay santisima indi indo ako i pakimanan ako ara ra mares. hae hae hae!

Related Posts: Manamoc, Pawa, Maringian, Caponayan

Reference: Reference: Cuyono Legends: Some Values and Beliefs, by: Donabella Guardiano October 1996

[BANBANEN]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.