Mining-mining

Elam i’ ang tanan nga Cuyonon ang patigem nga dia:

Tigem-tigem. Tubig sa mining-mining indi kitaen i’ angin?

Kung indi mo maelaman ang sabat dian, pwis beken kaw i’ Cuyonon. Sa isarang parti, maski elam mo ang sabat, napakiman mo ren kabay sa imong sadili kung anono ang maliag i kon ang MINING-MINING? Dia kabay isarang lugar nga doro’ raye? o isarang bisara lamang nga ara’ maliag i kon, agod matinlo i pamatian ang patigem nga dia?

Isara pa, kung napopoling ang mga bata ang una, ing eyep lamang ang mga malam ig magkon nga “Dato ren ing porasik den sa MINING-MINING” – tapos abebel da manda ang poling! Damparang!

Dato lamang anono kabay ang MINING-MINING?

[BANBANEN]

1 thought on “Mining-mining

  1. Lato

    anang sabat baya medyo sabaw ang niyog….tama kabay???

    ang mining-mining ing sabat mo ren…dia isarang madalem nga cuyonon. tenged ara kita proper dictionary dia ay imbinto ateng mga lolo lola para mag irintindyan sanda…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.