Aelaman Indo…?

ang sakaunan nga “high school” sa Palawan sa Cuyo ra ing abrian?

Dagon nga 1907, ag abri ang mga Amerikano i high school a Cuyo ig ing tawag anda nga PALAWAN HIGH SCHOOL. Sa akeng pabetang dia bilang pagpasuson sa ing tukod nga Cuyo Miller School ay sadin da manda maga padayon i adal ang mga Cuyonon kung indi sanda ag betang i high school doto?

Bago magkatinir i high school sa Cuyo, ang mga taga aten nga iba sa Manila aga aradal animan mi naging classmate pa ngani si Dr. Jose Rizal nga Cuyonon, si Jose Rey, taga Amianan. Ag classmate sanda sa University of Santo Tomas, Bachelor of Arts.

Dato lamang, mag abot ang 1936, ing lagted den ang Palawan High School sa Puerto Princesa ig asta dadi doto pa.

[BAGASAY]

1 thought on “Aelaman Indo…?

  1. bagasay

    alipat ko kabetang nga ang original nga Palawan High School building maman ang Related Subjects Bldg. nga ateng naabutan sa PSAT ig nageba datong 1981(tadlenga indo ako kung mali ay ara ako ron sa cuyo ang mga dagon nga dato). kung adedemdeman indo sa anang agdanan mi akabetang nga 1907.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.