SP Maumpisa ren i’ Cuyonon? – (Tentenenen!)

Kada unang Martis i’ ang bolan, ang Sangguniang Panlalawigan i’ ang Palawan ay maga umpisa ren i’ limeg i’ Cuyonon. Sanda maman den ang maga sirbing modilo kanateng tanan.

Lalipan ta ang isarang parti’ ang report ni Cheryl A. Galili i’ ang Palawan Times:

In a privilege speech, Board member Gil P. Acosta said he is happy that the Cuyunon ordinance is now being implemented in the province. He disclosed that with board member Leoncio Ola, a resolution has already been passed by the SP and will be sent to Department of Education (DepEd) Sec. Jesli Lapuz for integration in primary school curriculum in the province to preserve Cuyunon culture, arts, history and traditions, including the language.

Section 14 of Article XIV of the ordinance provides that the State shall foster the preservation, enrichment and the dynamic evolution of the Filipino national culture based on the principle of unity un diversity in a climate of free artistic and intellectual expression.

Basipang maripara ra i’ ang maga aprobar sa o’bong nga ang isyu nga dia ay beken i atetenged sa mga Cuyonon lamang. Kundi ang Cuyonon ay maman ang kultura ang Palawan.

Ig indi dapat mapabayan dia…

…pursuant to Section 6 of the Provincial Administrative Code of Palawan (Provincial Ordinance No. 269-A, Series of 1997), the Cuyunon has been declared as the official dialect of Palawan, hence, the provincial government is mandated to pursue the promotion of the dialect and the adoption of measures for its wider knowledge and its more prevalent use, including the familiarity with its indigenous literature through the widest possible means of dissemination.

Nga kamaite lamang napabayan. Ig matod ang ing boliawan ni Vice Gov. Dave Ponce De Leon. Makon tana…

Malalim ang kaugnayan ng Cuyonon sa kasaysayan ng Palawan kaya’t hindi ito dapat mawala.

Bilang taga Palawan o taga Cuyo in general, dapat nga maisip ang kada isara kanaten kung anono ang ateng papil sa isyu nga dia.

Ig sa oring k’winta’ indi madora ang pakiman nga: Kung magraros, tegka inoro kabay ang ing impisan nga dia? Kabay dian pa ra dan maski ara ren ang ateng lawas?

Napatay den si aning Siloy, pati ang latong Cuyo, mapuputi ren ang mga bato, anono pa manda ateng ing elat? Magputi ang WAK? o tagmamais?

[BANBANEN]

11 thoughts on “SP Maumpisa ren i’ Cuyonon? – (Tentenenen!)

 1. shokoy d sealover

  mayad nga adlaw ig gabi sa tanan

  banz no.1 akong magasoporta sa imong minsahi nga atetenged sa paglimeg ang “coyonon” sa boong palawan ig sa mga skol.
  bilang taga palawan labi paren bilang cuyonon ay obligasyon tang tanan nga mag-suporta sa isyo nga dia. indi taren i elaten nga madora ang limeg nga cuyonon, pareho ang mga bato sa cuyo nga mapuputi ig mga kalbo ron (pag makita ang kalbong pikoy ang mga bato sa cuyo, sigurado isipen na nga ang mga bato “akakita ra i baba’y nga magobon aninan ing kalbo,, origin from tangay in is.tambay) mintras mi aga limeg pa i cuyonon mag rekat-rekat kita ren bago madora ang limeg nga cuyonon.
  ing ulit ko ako full support dyan, maski sa ano pang pag pa-agi basta indi lamang madora ateng limeg nga cuyonon.
  matamang salamat

  Like

  Reply
 2. ipes padi

  wow! ‘dream come true’ kanateng tanan ang ordinansang dan… talagang indi ra enged ag pauri ateng mga political leaders nga cuyonon! saludo ako… Cuyonon da enged sa taguipososn ateng mga kasimanua sa SP! Dayawen ang patona-tuna ni Vice Gov sa SP ig ang suporta ang tanan nga SP members. Ag pamurak da enged.. ig aga rabong ateng mga taginep!

  Like

  Reply
 3. bagasay

  ang mga escuelan siguro mi ing tao don dang assignment sa mga bata nga adalan ang cuyonon. doto ako sa cuyo booth sa baragatan, ang tama ang mga estudyante nga aga parakiman ang atetenged sa cuyo. ang mapongao lamang, matama kananda andang mga apelyido cuyonon pero indi sanda kuno kaelam ag cuyonon. ing pakimanan ko ang iba kung ayamo ara sanda i lilimeg i cuyonon, makon sanda kuno kakadlawan andang mga tangay.

  kaapon mag alin ako sa puerto, ang aga kolekta ang airport fee aga tagalog da. ing kon ko nga mag cuyonon don lamang anang sabat kanaken, “hindi naman kami cuyonin”. andan ang mga frontliners nga pareho kananda required nga mag adal i cuyonon kung beken sanda man i cuyonon. dan katabid den pati ang mga aga obra sa tourism.

  basipa ren lamang nga magbunga ra i matinlo ang ing impisan nga dia ni vice gove ponce de leon. tarabiangan tang tanan.

  Like

  Reply
 4. palaminko

  Durong katinlong barita dia. Matud enged manda nga ang taginep, matatabo enged basta iregan i kaliek. Basipara mandang pag-uli ko oman sa Puerto mabati ko ron ang mga tao sa karsada nga aga limeg i Cuyonon beken den i “Tagalog with Cuyonon accent”, hae hae hae.

  Like

  Reply
 5. tangay

  Mga tangay dia madadayon basta sigi lamang ateng desel pa solong beken pa atras. Matinlo ingan indong mga ena-ena…Banz, Nong Shokz, Ipes Padi, Bagasay, Palaminko!!!

  Dia maman da akeng ing papasalamatan doro bael sa Ploning (Juday & Tayangzkie) labi pa ren da enged sa ateng mga liders sa capitolyo… Nong Onsoy, Nong Gil, tangay Ed Balirete, siyempre ki Vice Dave P. & Gov Joel Reyes ig sa tanan nga opisyales (SP) ang Palawan…matamang salamat!!!

  FYI: matama ren akeng naturuan nga tangay digi sa North America nga aga limeg y Cuyonon tenged ing tuturuan ko sanda…ing impisan ko lamang ang “Mayad nga temprano” sayod dan si Kutapz.

  Like

  Reply
 6. Banbanen

  Kita digi sa Cuyo Press, ara ra ikokon nga lipatan ang Tagalog asta inglis bago daya? Ang kanaten lamang ay ayamo indi gamiten ang Cuyonon sa Palawan nga maman ang ateng limeg?

  Isara pa, mi ordinance gali nga kung ka’no pa, ayamo’ dadi lamang dia ing dedesel sa Palawan?

  Ing dadaeg kita ang iba ay imoro ara’ mi aga desel o pased-sed kanateng mga Cuyonon nga gamiten dia. Mabael ang risponsibilidad ang LGU sa aten labi pa kung mi Ordinance gali. Tapos ang iba andang kalaem sanda COOL maski ara sadiling identity. (No personal, ena-ena lamang!)

  Dia indi tang lagi makita ang result, labi pa kung indi ag support digi ang mga Schools nga mabaskeg andang payek sa mga studianti.

  Animan, i krus ta lamang i maeget ateng mga tudlo nga basipang maimong parti dia ang curriculum sa Palawan. Dan lamang akeng naririparang mabaskeg nga paagi, labi pa kung gagamiten ang mga bagong resources (tabid ang technology) sa pag preserve ig pagpamanggad ang ateng Kultura sa bilog nga Palawan.

  Like

  Reply
 7. palaminko

  Mi aliag ako i dugang ki nabs. Kung parti sa technology ang arampangan, maski tagalog ara i tirmino sa mga bagong technology. Sayod kita nga isara sa magapabaskeg ang isarang limeg ay kung mi mga tirmino tana sa mga bagong tiknolohiya. Kabay kung matawan dia i oras nga sagiapan o buatan i tirmino sa Cuyonon ang mga bagong tiknolohiya, maga nusir kabay? Ena-ena lamang…

  Like

  Reply
 8. Banbanen

  Palz on 7 dan isara ra nganing isyu. Ang ateng bisara sa inglis ay aga dason lamang sa technology.

  Kung balikan ta ang laging Dictionary, (Mga 10 years old) ara pa’ bisarang “Google” bago daya? Piro dadi mi dian den. Animan dia beken i’ marayeng madora ang bisarang Cuyonon kung indi ta i preserve ig adalan i’ oman. Ig sa ateng pagamat-amat, dan masasapdo ta ra ang mga adjustments. Kaministiran lamang nga mag obra ang mga ordinansang dia nga kamaite lamang ing kaen ang ANAY.

  Ig dan ing arapangan da sa DYPR. dagi ang link kung aliag kamo ag pamati.

  http://www.imeem.com/joeyfabello/music/ldW4z47N/amos_magnegosyo_kita_may_3108mp3/

  Like

  Reply
 9. palaminko

  Nabs, kabalik ako manda sa ordinansang dan. Sa akeng seleng durong kabael ang utang nga leba ang intirong palawan digi sa cp. Tenged nga agaparet ako nga kung beken ang ingguro-guro digi sa cp ang mga bagay nga dia adayonan enged nga naging ariparek ang ordinansang dan.

  Matud manda nga ang isarang limeg aga-kulay (evolve) tenged nga durong mga bagong binuatan nga ara pa i anang aran o tawag sa isarang lingguahi animan kaministiran enged ang dayon-dayon nga pag-aradalen o adjustments parti sa mga bagay nga dan. Mayad lamang duro kitang mga kasimanua nga aktibo sa bagay nga dan, pariho ateng mga tangay nga say baryada, karatongan, ig iba pa.

  Like

  Reply
 10. Banbanen

  @Palz on 9: Tama ra si Tangay sa 5. – Indi ko ren i dongkolan ang imong bisara saben mi magpatas andang amimirek! hae hae hae!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.