Sa Kalipay

Kung adedemdeman indo, ang isarang dagon, si Bagasay mi ing sulat atetenged sa Sirkolo ang Pagkasebe sa Cuyonon. Makon tana ra:

BIBI, TANGIS, NGAB, GARAKGAK, BONSAWIK, NGARAOGNGAOG, NGEYE-NGEYE, katapos ngani balik oman sa impisa.

Dayon pa i dogangan i’ Ameg i’ PAMARAY-BARAY! – Ay ang SA KALIPAY kabay anono? beken kabay i’… YEMYEM, NIGIRIT, ALAKAK, SAKIT ANG TIYAN, TURO ANG LAWAY, BAROK ANG SIPON? – Abir samiti indo ngani i’ sogpatan?

P’wira bolayts, dan ang maga partisipar ara iba CUTE! hae hae hae.

[BANBANEN]

3 thoughts on “Sa Kalipay

 1. palaminko

  Yemyem, ngirit, alakak, tegas asta sakit ang tiyan, turo ang lua, turo asta purasik ang laway, barok ang sipon, dayo’y paidan ang alima i waslik sa katupad… Suntukan ang ingluan!!!

  Like

  Reply
 2. palaminko

  Diaski, ara ako nademdemi ang utot. Dato manda ang pinakauri. Ang mas masab kung mi kaiban pang igit, bereblag sanda enged, hae hae hae.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.