Anono kabay ang matod?

Elat anay, makon sanda baya’, kita konong mga tao nag-alin sa Amo’! – Tay kung matod ang barita, ayamo asta’ dadi mi tao para enged nga anang itsura’ midio Kabayo’?

Tapos ing dogangan pa ang barita nga ang Amo’ kono nagalin sa Intsik!?? Anono ang prowiba? – Tsung GO, Mat CHING, Chim Pan SY, Orangu TAN, ONG guy.

Kalilito baya ano? – Anono kabay ang matod?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.