Pawa

Ang PAWA ay aran i’ isarang Baranggay sa Cuyo nga nag alin sa bisarang PAWAK.

Sigon sa mga barita i’ ang mga malam sa aten, dia “kono” ang mga nitibo digi dato anay ay dorong kaliag ag sarampok i’ ang manok nga PARAWAKAN bilang maman andang kalingawan.

Sa pagdalagan ang timpo, tenged midio “kono” makiwaw ilimeg ang bisarang PAWAK, ing buat ang mga Nitibong PAWA asta naimong aran ang andang Baranggay.

Dan anang istoria ang PAWA.

Reference: Cuyono Legends: Some Values and Beliefs by Donabella L. Guardiano, October 1996

[BANBANEN]

4 thoughts on “Pawa

 1. palaminko

  Dia manda maman ang istorya nga ing barita kanaten ateng mga maelam-elam. Piro midian da bayang barangay Pawa sa Matnog, Sorsogon. Ang ara ko lamang naelami ig ara ko ron da napakinotisia kung mi koniksyon manda ang Pawa sa Sorsogon ig ang sa aten sa Cuyo o agkatun enged lamang. Sa akeng panid mi koniksyon ang darwang dia tenged nga durong bisara sa Bicol nga mi kapariho sa Cuyonon pariho ang ‘sera’, ig matama pa. Ang sera kananda isda, kanaten na ang sera kung sa Tagalog “ulam” piro ang pirming sera sa Cuyo ay isda.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Palz pakiman ako lamang kung anono ang “NAPAKINOTISIA?” – Pasisnya lamang sa akeng pakiman, ang dalem ingan moro, midio bobon sa Lucbuan. hae hae hae.

  P’wira intrimis malamang mi kinaelaman! anono pa man, ang katinlo ang mga istoria sa aten… mi anteng.

  Like

  Reply
 3. palaminko

  Bans, ang “pakinotisia” midio sa madalem nga pakiman, pakisedsed o imbistigar. Mas madalem pa ra enged ang bobon i Long Ulian sa Pawa, hae hae hae.

  Like

  Reply
 4. banbanen

  Dato gali Pals? dia manda madalem nga Cuyonon kaiban na ang imong ing barita digi ang una tulad sa Bangin, Bobon, Bangalog.

  Hay santisima! Salamat sa imong sabat!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.