Simpli

Pag abot sa problima sa ateng Kultura, kaisan baya doro kitang kadalem ag isip pag abot sa mga solusyon nga kaisan nalalaktawan ta (Overlooked) ang dorong ka SIMPLING paagi’.

Risibia indo ang bisarang dia alin ki Baryada…

We can do a lot of ways to empower our Culture. One way is by using Cuyonon language in your works of art.

Dorong ka simpli ig dorong ka aples i b’waten nga beken i’ kaministiran i’ madalem nga pag-irisipen bago daya?

Ig ang HOME MADE BAG sa o’bong ay maman ang ameng recuerdo ki Bagasay datong ameng pag baragatan digi sa Toronto. Dan anang sako lamang ang arina. Simpri si Bagasay ang ag b’wat. Ig mi nakasulat nga:

Masque mangitit, malinang-linang da y culit

Kung tama ang akeng pagkamaramad sa bisara ni Baryada, dia isarang ‘alimbawa ang anang maliag i kon. Ig marake pang paagi ang p’widi tang b’waten tenged kitang mga Cuyonon dorong ka creative. AGREE?

SIMPLI – [BANBANEN]

14 thoughts on “Simpli

 1. bagasay

  tadlengen ko lamang – beken ako ang ag buat i dan, akeng ilog nga si marirose guardiano rocha-sayson, kanaken lamang ang ideya. dan mi mga t-shirt pa. ing samitan amen i baligya sa baragatan ang mga aglebas nga dagon tay ara baya aliag ag bakal. seleng kamo ra ang cuyonon beken den ang limeg sa puerto ig ang mga bisita ara ra kasapo nga kita gali sa palawan mi ateng sadiling lingguahe.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Pasinsya Bagasay dato gali si ilog mo ag buat? ano pa man, matinlong idea. Padayon mo lamang, in the long run indi ra dan mabagiaw. Ig ing buat ang imong parti bilang Cuyonon.

  Like

  Reply
 3. baryada

  banbanen…korek…hehe…dato lamang ang aliag kong konon..simpli pero indi ta maelaman kung anono o gaano kabael ang results tenged sa empowering culture…=D

  matinlo ang ing boat nga diya nga ilog y bagasay…asta ang cute!hehehehe

  nga pala, banbanen, aliag ta kamong arampangen tenged sa cuyonon jokes digue sa cuyopress…muro si auntie jane timbancaya-urbanek median y amos manegosyo kita nga am radio program digue sa puerto, aliagan dan si auntie jane nga median y cuyonon jokes sa anang program…

  pede ba magamit namen ang iba rang mga jokes digue sa cuyopress para doto sa program?dato, kung ok lamang kanimo…

  Like

  Reply
 4. baryada

  bagasay…tenged sa cuyonon center for studies..ing kon ni vice gov dave ponce de leon nga maboat sanda cuyonon cneter for studies pero ara pa y details…

  Like

  Reply
 5. banbanen

  BARYADA matinlong barita dan, update mo kami lamang ay moro milya-milya ameng raye ig net lamang ameng resources. TY!

  Like

  Reply
 6. baryada

  hehe…maman ngani…banbanen…uhm…email ko ren kanimo ang interview kay vice gov doto sa amos manegosyo kita tenged sa provision…

  een…mapost ako ren lamang kung anono ang mga updates =D

  Like

  Reply
 7. luwaw-luwaw

  manang bagasay.. dadi june db baragatan deman s puerto ..dan kabay kun kadara sanda sample or pwede padara ki mama, db mi mga booth per municipality pag baragatan..cguro dadi matama ren mag onir s indong produkto ni nang marose.. ang katinlo ngani..kun midyan lang digi manila ag bakal ako ren 🙂 mapabakal ako gali ki mama s cuyo hehehe

  Like

  Reply
 8. bagasay

  baryada, dagi mi mga nasasala pang ibang tshirt asta bag dadaraen ko pagpakon ko puerto sa june 16. ing text ko ron da si marirose, maga buat tana ra kuno ang sa abot anang makakaya ay medyo seka ren sa oras. see you sa baragatan!

  Like

  Reply
 9. palaminko

  Bags, mayad nga apon. Abuay kita ara i imanan digi sa cp. Ikaw digi sa manila dadi? Salay ako ra patigayon i maski saka t-shirt lamang kung midian pa, belen ko lamang sa indo.

  Like

  Reply
 10. bagasay

  mga tangay, ang mga bags asta t-shirts nga ing bubuat ameng ilog anda marapati, pikoy, karangmang asta kitikot, tagsakabilog lamang anang mga design ay dia puros handpainted ni marirose. pwedeng pareho anang maliag i kon pero iba anang kolor o maski anang stroke i ang brush. kung mi aliag kamo i pabetang sa t-shirt patigayon lamang kon kanaken para mabuatan i design. salamat!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.