Ayamo?

Onsi ka pakiman nga indi ko mamaramad kung AYAMO ing papakiman ko!

 1. Ayamo kabay ang Ipon maboro, piro masabor?
 2. Ayamo kabay ang Yahu beken’ masabor kung ara’ Langkawas?
 3. Ayamo kabay ang Kasoy ing lalabogay?
 4. Ayamo kabay dadi malaka ren lamang ang aga panggas?
 5. Ayamo kabay asta dadi ara pa enged’ internet sa Cuyo?
 6. Ayamo kabay ang Pantalan sirado ren?
 7. Ayamo kabay dorong tai’ Tiu sa Cuyo?
 8. Ayamo kabay pirming black out sa aten?
 9. Ayamo kabay ang iba maiseg lamang kung mi patarem?
 10. Ayamo kabay ang Verso midio bastos?
 11. Ayamo kabay indi madisiplina ang mga illegal fishermen?

6 thoughts on “Ayamo?

 1. Penet

  1. Indi kamo masilag, sigon sa akeng pagkaelam ang ipon ing bebuat nga lagi sa baroto kung sadin ing wawani ang mga maririntek na kamaron tapos i miksklan i asin, tapos dayon i timban-timbanan i siki. Ang makori dian kung mi igad ang siki. Nanay ko po!

  2. Morona ang langkawas aga pamot ang yahu. Kung maamot ngani ang pagkaen, mas aga sabor.

  3. Indi ko maelaman ang maliag i kon ang labogay. Damparang!

  4. Malaka ren ang aga panggas, tenged ara ren masyadong lugar para taraneman. Ing buat deng kababalayan. Kung ki Lato pa pag bakal den lamang i begas sa Doan’s.

  5. Ara pa internet moro na ara kita taga beteng sa ubong. A karaturog ateng mga opisyales.

  6. Sirado ren ang pantalan tenged ing kulong kita ren ang PPA.

  7. Durong tai tio moro na durong tio sa Cuyo.

  8. Pirming blackout sa Cuyo moro na aga gamit kita i “bunker fuel”.
  Dapat “natural source of energy”

  9. Ang mi patarem aray sasarig sa anang sadiling keseg. Dan talawan.

  10. Ang verso medyo bastos moro na ara regulasyon na matadleng.

  11. Mintras mi kurakot na opisyales indi madisiplina ang mga “illegal fishermen”. Aelaman ta rang tanan kung ayamo “illegal dia”. Makaerep!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  penet, sayud ako sa imong sabat sa #5, “ara pa internet sa cuyo ay ara manig beteng sa u’bong”.

  dan baya akeng pagpakon sa smart HQ sa makati, ing pakimanan ako ang akeng kampang nga si mr. arman sanarez kung anono kuno akeng katengdanan sa cuyo. kunako isara ako lamang sa aga mal sa banwa nga dadi anonogon don sa mabuay nga pag progreso ang lugar. ay kung ako kabay mi katengdanan doto o sa probinsya, maga iba andang seleng kanaken? maski sa mga agdarason pa nga akeng pagtawag kanana, medyo pirming indi ag palua i positive nga sabat. mi ing elat sanda kabay nga ibang tao nga maga kampang kananda?

  Like

  Reply
 3. bagasay

  sabat sa #7 = dorong tio sa cuyo ay ang mga tao ara naanad ag sagod i tio sa balay. andang mga tio self-supporting, sige lamang paranaw sa kalsada animan aga tama mayad. ara ngani siguro i babaogi ay kung adin ang mi kumbida, doto sanda ra. andan kung mi ordinansa nga igotan ang mga tio o ibetang sa tangkal para indi ag paranaw o kung indi pang kaponon para indi ag tama.

  ang pag oli sa cuyo ang libayen ameng lola nga 96 yrs. old don ig sa america ren ag buay, ang reklamo anang bata doro kunong tio sa dalan. isara pa, ang ka lised kuno isda sa puro. imoro kita doto sa aten ang mga bisita ara ta i papakaena isda….ateng pagpabetang beken sosyal kung isda ateng simpan.

  Like

  Reply
 4. banbanen

  Salamat sa input Penet asta Bagasay!

  Sino kabay ang kasisipet ang Tai’ tiu sa Cuyo? – No offense, mabuay ako reng ara kaoli sa aten piro ang isarang feedback ang isarang AUSIE nga aka pakon sa aten ig nag email kanaken nga marigna kono kaisan ang lansangan ay dorong tai’ Tiu’.

  Ang isarang marimong matamo, iparaye lamang, ay ara’ bastanting anti tetano inaling mi malaseng kagaten.

  Dia andan mga mairentek nga bagay nga dia ay makita ang ateng mga mi katengdanan. Beken i kaministirang padalemen, dorong ka simpli lamang ang solusyon dian. Dato lamang tegka kita ren lamang sa pagsulat.

  Ayamo nakon ko dia? ako kamaite lamang nat’wak datong 13 yrs old ako, ing kagat ako ang Tiu’, mayad lamang mi bakona ang Tiu’ ig mi bakona ako rang lagi. Kung ag katon sa intonsis, ara andan i CP dadi hae hae hae!

  Basipang kaabot da dia sa aten.

  Like

  Reply
 5. Lato

  banz@4- mabael nga isyo manda ang tai’ tiu’. dan lamang indi ta y lipatan nga ang tiu kanaten beken y pet pareho ang ing bubuat ang mga manggaden ig sikat. ang tiu kanaten ing sasagod para mag taw y proteksyon-sa mataged sanda ang guardia. tenged andang duty sa gabi animan sa adlaa aga ladap sanda o kumpara kanaten aga sagiap y kalipayan. tenged ayep animan maski sadin aboton anang kaminiateran sige lamang. kaysan ngani aga buat sanda pa maski dorong tao…animan ang problema nga dia ay indi ma solve y madali.
  ikumpara mo dan sa western world, ang tiu ing sasagod para companionship, pang display ig iba ang rason. dige sa Perth mi pinay nga aka jakpot y milyonaryo ig anang insurance ang 2 ka tiu ay $1million each. mi libre nga plastic bag sa mga park ang miana ang mga tiu para kung mag panlibang ang tiu putayen anda dia ig mi basuran nga para sa bagay nga dia. pati dige ang mga ayep mas protected pa kaysan kesa mga tao-pagkabetang!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.