Query Sunday 19

Maintras naga dalagan ang timpo, naga oman da ang tanang bagay digi sa kalibotan. Katabid ang ateng banwang Cuyo.

Para sa ateng QS… anono ang indong makokon sa Cuyo, kanodaya asta dadi?

3 thoughts on “Query Sunday 19

 1. Lato

  sigun sa akeng na observan ang pira ka beses nga akeng oli sa cuyo, dorong nabago sa cuyo kumpara ang mag alin ako (1983 ag impisa ako adal sa manila) asta dadi. dagi ang akeng nakita.
  1. datong una matama sa mga balay paod asta kawayan labi pa ren sa lua ang lansangan ig malaka ang tabla, sin semento makon ngani sa dadi poros semento ig mi mga aircon pa
  2. ang una matama ang aga panaw dadi indi ka alin sa balay kung ara motor-aga pameles pa sa kamalay para lamang maka alin.
  3. ang una ara cell phone pero dadi maski bata mi cell phone-iba iba pang provider
  4. ang una abunda ang manggad ang cuyo labi pa ren ang isda ig iba pang seafoods, sa dadi ang mal ingan ang reremo pa ang tinda sa palengke tenegd maman den lamang ang nasasala.
  5. ang tubig kanodaya tuang tuang ang pinaka gamit para mag sageb ig libre pero dadi aka tricycle ig in babakal mag impisa sa artesian o bobon
  6. ang una ang mag politician beken y corrupt ig kung mag seled kaw pag lua mo pobre (dia atabo sa akeng lolo nga dating vice mayor ang magsaysay-d late angel rodriguez)pero dadi boray ig bengel ig pagka tapos anang torno aga palarga pa sa bolang y tag ribo ribo pero anang sweldo maite pa sa anang pusta.
  7.ang una maski madelem pero beken maresgo, dadi dorong ka sanang piro ang ka resgo ingan
  8 ang una kilala mo ang matamang tao pero dadi indi ren tenged dorong migrant sa cuyo
  9. ang una ang baybay ig dagat sa cabigsing ang limpyo ingan pero dadi pinaka ma boring nga parte ang lansangan.
  10. ang una ang tabunan pwede kaw ag eseb maski anong oras ig adalw, ara y tao pwede ka pa ag “kua” kung ki banz,pero dadi bayad kaw ig ang ka tama ang ibang tao nga beken y taga aten-mi hotel/motel pa doto ig P300.00 ang bayad.
  11. ang una ang pantalan maski anong oras pwede kaw ag seled ig mag pa angin piro dadi indi basta-basta
  12. ang una ara TV sa aten piro dadi halos tanang balay mi TV
  13. ang una ang limeg polos cuyonon, pero dadi tagalog ang ing lilimeg ang mga bata.
  14. ang una aga bisa ang mga bata pag abot ang sirem pero dadi malaka ren lamang
  15. ang una pamasyar kaw maga tagbalay ka pa kung kaysan indi ka pa y padayonon tenged malised kaw pero dadi ang pag lover via text den lamang ig bagat maski sadin

  aroy ing saboran ako oman sa arampangen nga dia…medyo ing pakyaw ko ren pasensya kamo ren lamang. aga demdem ako lamang akeng inalinan nga poro ig aliag ko y paabot kanindo akeng ena ena…salamat…

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Lato ilog, makaeya man ang number 9, ara kita maimo matod da! – Dapat nga maelaman dia ang iba agod mas mi SAB. Dogangan pa ang tai tiu’, – anang seled ateng barot poros tai’ hae hae hae!

  Like

  Reply
 3. Lato

  ilog banz, matod manda akeng kaisip anang pag alin tay manok (dya aka isarang tao nga mi panday kanodaya sa cabigsing) maga limpyo ren dan lamang ag dogang pa kababaga…pagkabetang!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.