RETRO: Adin den ang mga Isda sa Cuyo?

May 30, 2007, ing sulat ni ‘nong Ted a.k.a. Bancalanen ang “Adin den ang mga Isda sa Cuyo?” – Ing barita kanaten ni ‘nong Bancalanen kung moro’ samet sa Cuyo 1970 dato anay. Ig moro laka ren ang isda dading mga bagong timpo.

Tosloka indo lamang dia, inaling ara indo nabasa ang obra ni Bancalanen.

Apang ing babasa indo, balik kamo digi ig aliag amen mabati oman kanindo kung ayamo kabay natatabo dia sa aten? Kabay dara lamang dia ang timpo? o kabay mi responsibilidad ang kada isara mi isara kanaten nga ing papabayan ta lamang, labi pa ren da enged ang mi katengdanan? – O saben dan sa timpong dia ag rake i oman ang isda sa aten apang ing susulat ko dia? o kabay dan ara ra?

Mga kasimanua, ang indong mga ena-ena ay doro’ baskeg nga maman ang kaministiran ang nakarasala sa aten. Demdemen ta nga ara maling ena-ena (opinion) animan indi kamo maeya ag partisipar!

[BANBANEN]

3 thoughts on “RETRO: Adin den ang mga Isda sa Cuyo?

 1. bagasay

  medyo manda napabayan ta ang arampangen nga dia. siguro oras den nga maglisang kita oman ay napamatudan ta ren sa mga ag relebas nga issue nga maski maraye kita nababati pa ra enged ateng boses paagi sa cuyo press.

  selenga indo patigayon akeng ing post nga retrato akeng inables sa kabatuan ang dao sa maringian. ayamo kabay ag puti ang mga batong bantigi? sigon sa ing sulat ni bancalanen kasandagon, ang epekto ang cynide aga puti ang mga guso nga medyo ing bubuan i bleach. siguro maski ang bantigi maga puti ra kung masamporan i cyanide. kaministiran den nga masitar dia ay naeleb den ang cuyo. ang una doto lamang sa parte suba dadi kaabot don sa maringian.

  Like

  Reply
 2. Lato

  napabayan ta ren manda ang arampangen nga dia ig oras oman para mag lisang kita..ako aliag andan ag share ang bagay nga dia sigun sa akeng na kita ang ag lebas nga darwa ka beses (april 2008 & apr 2006) nga keng oli sa ateng banwang cuyo dan lamang medyo busy y maite animan timing ang aramapangen nga dia.
  kung aga oli ako sa cuyo dian kami aga istar sa baybay kanda nay leoning villon (stranghero sa anang inalinan) ig kung dian kaw sa baybay aelaman mo mayad ang mga natatabo tenged matamang pumpboat dian mo makikita ig dyan sanda naga paranari.
  Aliag ko ipaelam sa tanan nga ang isda nga aga alin sa aten ay maman den ang aga sakay ang eroplano dadi. kaysan mga 6 ka beses ang byahe saka adlaw para lamang masakar ang skedule. ig dia beken y kaisara kada dominggo kundi adlawa adlaw ang byahe.kung pera ka boxes indi ko maelaman pero sa 6 ka byahe
  dan siguro mapapateng pateng indo kung moro tama ang ing kakarga.
  ang saka kilo ang lapu lapu ay P500.00 kung bui pa ig kung patay den??? beken y mabael anang diperensya…mi pira ka tao siguro sa aten ang kakabayad y dia pero ang kataman??? ako ngani ang 2006 ag bakal y lobster ig medyo 4inches long ig akeng ing bayadan sa 1/1/2 kilo-P900.00. makon ngani si brod elata nga mapatay para barato tay ang sabor ingan y kaenen animan ing bakal ko ren ig kailora ang bata nga naga tinda.
  ang pinaka mapungaw nga parte ay ang aga pakinabang beken y taga aten…tapos aga gamit sanda y (cyanide?) para madakep ang isda. mayad pa ang bong bong ay kung sadin lamang ag lopok doto anang damaged, piro ang cyanide, maentras ing dadara y ang tubig, tanan anang maagian ay mi resulta.mi mga istorya dian nga sanda kuno kung mag deposit y kuarta, beken tigre kundi “mi lion”.
  ang pika mapungaw, kung ara ren y isda lagted sanda oman sa ibang lugar ig tenged mi kuarta ren, maski sadin kaka abot sanda..dia pamatod ang istorya y ang from “rags to richest” ig doto pa sa aten natatabo.
  ang ranga- ranga (seashell) dadi kung mag order kaw sako sako. semseman pili ka lamang from lokos, taeban, soran-inambiten mo lamang kakasamit kaw. kanodaya ang ranga -ranga putayen mo lamang sa enasan tenged ara aga sapet dadi pati tirik ang lised ingan. kung sadin ag alin pag pakiman kamo ren lamang.
  mayad lamang ang ateng mga chief of police labi pa ren ang sa magsaysay (Mr Magbanua-salamat) istrikto y maite ig indi basta basta ma dara sa kuarta- “akeng bati”.
  dia ang akeng ing sulat ka kokon ko nga “tip of the iceberg” lamang tenged pareho kanindo maraye ako ig napupungaw ako sa ateng mga parente doto nga sanda maman ang maga soprer ig ang mga maga darason nga generation.
  oras oman para mag lisang kita!!!!pasensya indo ako lamang kung medyo malabeg akeng sulat ay dan sampora ang akeng kaerep ig kalipay, kaerep nga mi mga opisyal kita pero medyo bengel ig buray-kailpay tenged nga naka share ako kanindo ang mga natatabo sa aten labi pa sa istorya nga dia.

  Like

  Reply
 3. bancalanen

  dorong ka matod ang tanan nga indong barita mga ilog, doro ren ka kuri ang isda sa aten,ag samit ako maglaud sa Emilod para samitan ko kong masamet pa sa luyo ang Cuyo,…mapungaw ara enged i dawi sa pera ka oras nga ag lebas maski butiti ara enged..pero baya ang makabebereng ayamo kabay sa mga istranghirong manigpangisda doro lamang kadali anang pagpuno ang andang pumpboat.ang mapungaw pa sa palenki ang nga isda mairintek nga mga bisugo o maririmo nga isda,,mauri kaw ngani sa oras ara ren i isda sa palingki.pero kung mabaskeg kaw ngani sa dumara ang banwa nga ara karen makita nga isda sa palingki,doto dadaraen kaw anda sa baybay mapili kaw lamang imong aliliagan,tanang klasing isda nga dorong kasasabor ay sa icebox den,pero makon ngani si Lato P500. den ang kilo.kailo ra ren ang mga cuyonon malaka ren lamang ang ka papagosto agkaen i isda mayad pa ang karni barato.ja maman ako ara ra enged malipat ag razon sa ateng mga tangay sa munisipyo nga makon ako indi anda ra i pagustuan ang mga illegal fisherman maski andang lagay aga ruloa ren sandang bulsa.. ay sa pera ka adlaw ara ren i isda sa Cuyo.sigon sa isara ka German anang asawa taga Maringian,dan kuno magalin sa pantalan papakon i Bararing ang mga coral kuno ay poro ren patay animan gali ara ren i isda jan sa ameng taket. animan nga kasimanwa tarabangan ta ang mga arampangen nga ja,ademdeman ko ang gabi nga closing den ang anniversary sa PSU-PCAT ang libayen i Banbanen ag limeg atetenged sa kapabayan ang ateng mga opisyalis ateng banwang Cuyo.pasamuro ren kono kabay ang matatabo kung indi sanda pa ag kaliek sa mga oras nga ja???

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.