Aelaman Indo…?

ang Cuyo Island Group mi 16 ka “inactive volcanoes”?

Ing lista ni Australian adventurer ig volcanologist nga si John Seach ang mga “inactive volcanoes” sa Pilipinas tenged nga aga tukod tana i mga “tours” nga mga bulkan ang especialidad. Sa Pilipinas, doro tama anang nadiskubre nga kagapil sa kategoryang dia. Sa Palawan mi ing lista tana nga 16 kabilog ig dia maman ang aga darason:

VOLCANO LATITUDE LONGITUDE ELEVATION
Aguado 10°50′ 121°02′ 0.186 km.
Agutaya 11°09′ 120°57′ 0.120 km.
Boctong 11°09.5′ 120°58′ 0.271 km.
Bisucay 10°49′ 120°58′ 0.105 km.
Bonbon 10°54′ 121°04′ 0.247 km.
Canipo 10°59′ 120°57′ 0.164 km.
Caponayan 10°44′ 120°54′ 0.161 km.
Cocoro 10°53′ 121°12′ 0.095 km.
Di’t 11°53 120°56′ 0.231 km.
Lubid 10°58′ 120°43′ 0.135 km.
Maracanao 11°13.5′ 121°04′ 0.131 km.
Matarawis 11°07.5′ 121°08.5′ 0.100 km.
Patunga 11°01′ 120°49′ 0.130 km.
Paya 11°2.5′ 120°52′ 0.023 km.
Tagbubuk 11°00′ 121°06′ 0.102 km.
Tagauayan 10°58′ 121°08′ 0.159 km.

Kung pamilyar kamo sa mga aran ang mga lugar sa Cuyo, Magsaysay asta Agutaya, tanan nga aka lista doto makikita. Maski sagiapen ta pa sa mapa, basi sa latitude asta longitude, aga rarapitan lamang ang mga lugar nga dia.

Dia gali kita maman ang ing titiripukpukan ang mga bulkan sa Palawan animan ang mga bato sa Cuyo medyo ang mga bato sa marapit ang Mayon sa Albay asta sa Taal, Batangas – mangingitit!

Mabuay den nga timpo nga ing kokon ang mga aka pakon sa Cuyo nga ateng mga bato kuno “volcanic”. Dadi apamatudan ta ren.

Source: www.volcanolive.com

[BAGASAY]

1 thought on “Aelaman Indo…?

  1. Edgardo Catain

    Napamatudan ko diya maski ang bastek ako pa sa akeng pagsenek senek sagiap balay arumasit. Sa pinakaibabaw ang bukid nga diya sa pagtetengan ang Bisucay sa dadi ing patindegan din y station of the cross ang lemek ang lugta nga medyo remnants ang lava sa anang sakauriang paglupok. inuro ang madason. Pakiman lamang pero mas mayadayad andan kung kita ma alarman ang (domestic/international) authorities well in advance kung inuro ang possible closest date of next eruption labi pa marapit kita sa ing kukon nga ring of fire. Mi possibility da nga mag derengan sa tama ang surungawan (16).. May recent global warming issues and situations kita nga pwede ta i co-relate, also some volcanic eruptions in parts of Europe.
    Sa dadi, let’ s keep this issue alive!

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.