Aelaman Indo…?

Aelaman indo nga ang litrang O asta U sa bisarang Cuyonon maski magbaliskad indi maapektoan anang maliag i kon?

Mi mga bisarang Cuyonon nga kung isulat ta ay “O” piro kung ilimeg ta ay nanaimong “U”, tulad sa: “Abot” nga nanaimong “Abut” nga “Reach or Attain sa English.”

Animan kaministiran enged ang RIGID mastery ang kada isara kanaten to refer to a specific thing pag abot sa pagsurulaten ateng bisara. Midio kalilito lamang asta makiwaw bago daya? Piro dia ang kamatodan!

Piro matinlong praktis kung gamiten ta ang litrang “U” sa mga “NOUN” lamang, sigon sa akeng naelaman. – Tulad sa Balaguen, Cuyo, Tucadan, Bisucay, Lucbuan, Suba ig marake pa. (Tadlenga indo ako kung mali) – Piro kung indi mapalikayan, “tulad” 0 “Tolad” sa akeng ing kon indi ra “maapektuan” o “maapiktoan” anang maliag i kon. Ang importanti aga irintidian kita. Moro sa indong panid?

Reference: Contructive Analysis of True and False Cognates in Filipino and Cuyonon, by: Florida Dangan

[BANBANEN]

3 thoughts on “Aelaman Indo…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.