Tintar

Tenged kita manda ay tao lamang, kaisan natitintar kita ig ing pipilayan. Oman ing papakitaw ko ang indong mga ena-ena sa bagay nga dia.

Una, anono ang indong pagkamaramad sa bisarang Tintar? – Ig sa anong bagay kamo natitintar? – Ang indong ena-ena ay dorong ka importanti sa ateng manig panodila.

[BANBANEN]

5 thoughts on “Tintar

 1. palaminko

  Ang “Tintar” kung sa Tagalog pa ay “Tukso”. Dia beken enged i bisarang Cuyonon tenged nga dan ing adoptar ta lamang agalin sa Español

  Like

  Reply
 2. Penet

  Ang maliag i kon ang tintar ay agaganyak ka ngani ang buat o samit ang mga bagay na bawal o beken boruaten. Halimbawa kung mi alta presyon ka ren ag kaen ka pa i tambok i baboy. O kung muslim kaw. Tay makon akeng tangay na si Aron Narrazid beken da baboy ang ing kaen kundi litson. Kung mi diabetes ka ngani ag kaen ka pa i tsokolati. O kung mi kaba’not ka ren aga seleng ka pa ang mga seksi na daraga. Sabagay selengen mo lamang indo mo ron i teleken. O pagkaen den lamang i kapayas. Dan mabebel ang tintasyon sa imeng lawas.

  Like

  Reply
 3. ipes padi

  mi isarang pa marapit sa bisarang tintar… tentasyon…tanan kita natitintar o may tentasyon.. ay dan kung sa ateng pagtoo..pirmi dan nga mi tentasyon.. tenged si ” taning” aliag enged kita maguyod na sa anang kaliaga. maski ateng Ginoo ing tintar katlong beses sa disyerto…

  Kung mi tentasyon, beken maliag y kon akasala kita ren… akasala kita lamang kung ag tugot kita o nag paulog sa tentasyon…

  makon ang mga maelam… magpaslamat kita kung kita ing titintar… tenegd maliag y kon kita kampi pa nag Ginoo… kung rara ren dan mabereng kaw… si Satanas kuno indi ren ag tentar sa anang mismong kampon dun hehehehe

  Like

  Reply
 4. banbanen

  Salamat oman kanindo. akeng kalaem ang “Tintar” ing “Erepan” Damparang.

  Dan ang matinlo, aga tao kita ateng mga ena-ena in a way nga nai-educate ta ang ateng mga manig panodila.

  ilibs ako kanindo! Sa oromanen!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.