Maringian

Dagi ang anang istoria ang Maringian.

Mi isarang babai nga mapostora sa lugar nga dia dato anay, nga ing totoan ang mga nitibo. Anang ara si MARING.

Ag pakiman ang isarang Katsilang akapakon doto kung anono anang aran ang lugar. Apang ara namaramad ang nitibo tenged katsila ngani ang pakiman, ara’ eya-eya ang nitibo ig nagsabat maintras ing tuturo na si MARING. Makon tana sa bisitang katsila… “Maring Dan” (Si Maring Dan)

Anang kalaem ang katsila, “Maring Dan” ang aran ang lugar nga dia dato anay. Impisa dato ag seled sa mga isip ang mga nitibo ang bisarang “Maring Dan” nga ing patona-tona ang katsila, nga sa pagdalagan ang timpo naimong “Maringian” ig maman ang naimong aran i ang lugar nga dia asta dadi!

Interesting bago daya? Anono enged kabay ang aran ang lugar nga dia porabil pa mag abot ang mga katsila dato anay? (Ang kakasabat CUTE)

Related Post: Manamoc

Reference: Cuyono Legends: Some Values and Beliefs, by: Donabella Guardiano October 1996

[BANBANEN]

3 thoughts on “Maringian

 1. Bunsawik

  Banz dya imbentong kwento lang….
  Ang unang tyempo kuno ara para konkretong dalan animan ang mga balay nga aka pabukid midyo mararaye talaga dahil kung papakunan mo papanawen lang..Mi aga ampang nga darwa ka nitibo ag pakiman ang isara.Indong balay baya adin?Ag sabat ang sakabilog ameng balay “Maraye ingan”. Naelaman sa buong banua anang balay sa”Maraye ingan”…
  Sa pasalin salin i bibg naging ‘Maringian”…He He He!!!

  Like

  Reply
 2. Bunsawik

  Oyy…Ako gali “cute”.Makon ang kasasabat cute.. HaeHaehae…..
  Pag sabat kamo ra agud kamo cute da….(kuno)!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.