1972 Centennial Anniversary

Si Judge Jose Rodriguez nga ag sulat sa Cuyonon i… “Ang Pagpatindeg ang Cristianismo sa Cuyo ig sa ibang Parti ang Palawan.”

Kaiban na sa wala si (lola) Trining Fernandez Legarda datong 1972, 350th centennial anniversary. Isara sa mga matinlong ICON i ang ateng banuang Cuyo. – Ing padara ni Jose Rodriguez Barcelon a.k.a. “MAK” nga isara reng apo ni Judge.

Pogi asta postora bago daya? Ara ra ing iban kanaten dadi ano? (hae hae hae!)

13 thoughts on “1972 Centennial Anniversary

 1. Penet

  Aelaman indo akita ko mismo ang iksina nga dia sa Tri-Centennial Stage datong Mayo, 1972. Disisais anyos ako lamang ig third year high school sa SJA. Si Judge Jose Rodriguez ang emcee sa awarding ang mga “Outstanding Cuyunos”. Animan makikita indo si Donya Trining akabeg anang trophy. Ing palimeg tana ig aga istorya tana ngani na anang pangga ang maite pa ay “kuta”. Tenged na doto tana sa simban (na dati kuta) ing bata isarang beses na ing “raid” ang Cuyo i ang mga moros ig doto ag panago ang mga Cuyunon. Kaelam tana para ag Cuyonon. Ag donate tana ngani i “library” na ing betang sa idalem i balay ang mga Guardiano.Para maelam indo si Donya Trining Fernandez Legarda ang primerong “Miss Philippines” ig first woman ambassador i ang Pilipinas. Nadestino tana sa Vietnam. Si Judge Jose Rodriguez ang unang Cuyunon ig Regional Trial Court judge na taga Palawan. Klasmeyt sanda si Marcos ig ang isarang awardee na Cuyunon na si Ruth Cobb Perez, na kuno anang laber i Marcos sa UP. Katabid sa mga awardee anang bogtintinai na si Lorna Cobb Laurel, asawa ni Sen. Sotero Laurel, ang miana ang Lyceum.

  Basipa pa ra maabotan ta ang 400 years Centennial Celebration para matawan ta i award si Tayangaw sanda ang tatlong adi ang Canada. Marapit den mga 12 ka dagon den lamang. Mabael den andang abubuat para sa Cuyo.

  Like

  Reply
 2. bagasay

  dia kabay indi ta pwedeng buien oman ang fernandez memorial library and museum ig doto mismo sa balay ni lola trining ibetang? ang makori indi ko ron makarakita ang mga dating memorabilia kanda tio nenito. siguro dian da lamang sa mga kilid-kilid dan, arayuson lamang oman. ang pondo ang indi ta maelaman kung adin bebelen.

  Like

  Reply
 3. banbanen

  Akeng kalaem baya anang ing kekemkem pitaka, dato gali manda trophy? Damparang! alingat ako ren moro ripara andang mga oyen nga dorong katinlo anang pigora’. Midio kita ra dadi. hae hae hae!

  Like

  Reply
 4. Penet

  Banbanen, kung anang pitaka ateng arampangan duro anang seled dan. Datong aga adal ako pa i abogasya sa Manila naimbitar ako i Katrina Fernandez Legarda i “party” sa anang balay sa Balic-Balic. Aruy andang compound saka bloke ang Calabash Road. Ang kalipay ako mayad ay aka bagat ako mga Cuyunon sa mga aga iristar doto. Anang mga apelyido mga Gabinete, mga katabang i Donya Trining. Ara ra nged nalipat si Donya Trining sa anag ing alinan.

  Like

  Reply
 5. Lato

  aroy ang gwapo ig ang pustura ingan ang mga folks nga dia..pareho ang litrato, ara enged y kupas.dan gali si atty rodriguez asta si miss fernandez? Ademdeman ko y maite ang okasyon nga dia tenged grade 2 ako ren ig dian kami sa cabigsing ig pirmi sa baybay aga karawat tenged ang tiempong dato ang limpyo ingan ang cabigsing, mi bagonbon nga maite ig ang baras dorong ka puti pa..tapos pirmi pa aga bitan ameng lolo kayban ang mga aliag ag tabid para mi sera kung kaysan jackpot pa mi sinsilyo pa…dan baya mi naval boat sa pantalan enged ag sampet nga ag abot ilam kung ag alin sa puerto o manila…pwede ka pa ag tour sa idalem ig ang ambeng ingan…medyo si diana cayabo ang miss centenial o miss cuyo ang tiempong dato…
  dia maman ateng kaministeran i paskel nga pirmi kung aliag ta y buien ateng kultura..ipadayon ta…

  Like

  Reply
 6. Lato

  Nong Penet nainambit mo ang mga Cobb. Dan baya akeng paglaem sanda maman ang miana ang biggest pearl in the world. samoro dan ang malam nga cobb ag uli oman sa cuyo ig ag sagyap y mga cuyonon nga mi otok ig anang isarang napili ay ang ameng uncle sa mother side nga si Tay Carding Martinez de la Torre (+) nga taga Rizal…dan ngani anang nanay sige ang tangis ki lola ay tana kuno maga pakon den sa amerika tay ang tiempong dato ang amerika indi mo maelaman kung sading impayangat tenged beken pa y advance ang communication pareho dadi…anang sabat y lola ay makon “togoti saben doto anang swerte” ig matod manda. anang mga brods n sis poros aka tapos y kolehiyo ig ing sakripisyo na anang sadili para sa pamilya.

  Like

  Reply
 7. Penet

  Lato, een manda atatandaan ko indong bitana. Magkaesan ngani akaka paampir kamo ngani kanamen.

  Sa mga ara kaelam ang bitana ay isarang klase pangisda na aga gamit i “fishing net” na maririntek anang legas.

  Ang mga Cobb na dia maman ang mga bogtitinai ni Dowell Cobb na aka diskubre ang Dowell Pearl sa Cagayancillo. Maman manda dia ang pinakabael na perlas sa bilog na kalibotan. Tay ara ka elat ing pabakal na lamang medyo sa isara o darwa ka milyon na dolyares sa isarang “museum”. Day dadi a kantidad den i $40 milyon o sobra pa. Sayang kung ing patago na lamang andan sa mga Cuyunon, mi ipaparepair kita andan ang simban sanda ang balay sa baybay.

  Like

  Reply
 8. palaminko

  Ma komintar ako anay digi.
  Grade 1 ako matabo ang centennial celebration nga dia durong ka bael akeng arandeman digi tenged nga ang timpong ang tanang cuyonon agapangalipay agsilibra ang importanting okasyon nga dia ako indi puidi ag lua balay tenged ingbabayeyek ako. Sobra ako pa sa ati nga akeng eyen mi aniel. DAMPARANG!!! Ang raet ingan akeng leba tenged nga indi ako kasakay sa ferris wheel.

  Like

  Reply
 9. GORAMAN

  Maga barita ako lamang sa tanan parte sa pearl ang mga Cobb nga nabel sa Palawan.Ang ag lubas nga dagon June 2007 ag bakasyon kami pera ka adlaw akeng kabanot sa Isle of Wight nga dige ra sa UK,mi isarang doro bael doto nga tindan y pearl,PEARLS,mismo ang aran ang shop,naka display doto sa isarang mabael nga estante,ang isarang mabael nga perlas,pero siyempre dato beken den y matuod.Naka betang doto nga dato ang pinaka mabael nga perlas sa kalibutan nga ang mi ana ang mga Cobb ig doto nabel sa Palawan.Anang bilog nga estorya doto naka betang kung samauro anda nabel ig asta ang pagpabakal ig kung pera anang presyo,asta ang presyo kung tulad sa dadi.Naka betang pa doto anang timbang ang perlas tay nalipatan ko ren baya,damparang!

  Like

  Reply
 10. ipes padi

  bagasay.. ikaw gali obit-obit ni lola mo trining… di kanay… dia anang anono diang si Loren nga Legarda… o anang asawa?

  Like

  Reply
 11. bagasay

  ipes padi, makatatambek itagipuson imong kon nga dan. kadong doman ateng irong i dia. makita ko si lola trining aga ingga tana ren lamang pero bilib kaw, pustoryosa pa ra enged. anang ing kakabegan sa saka alima rosario, sa luyo lipstick!

  no relation ki lola trining si loren legarda. siguro sa anang asawa pero beken den masebek. anang apo ni lola trining si atty. katrina legarda, kilala sa mga annulment cases asta sa child abuse case ni jalosjos kanudaya. ag run tana rang senator many elections ago tay ara i daeg.

  Like

  Reply
 12. ipes padi

  een manda .. atty katrina is well known…dato gali salamat sa information tenged pirmi ako bayang abebereng sa bagay nga dan…

  labi pa ki lola mong trining tenged akikita ko ngani ang marker pirmi sa simban…

  kabay pwedi kita ka buat y isarang drama tenged sa kabui ni lola trining… that would be a good story… next to ploning…

  Like

  Reply
 13. ipes padi

  kaministeran ta siguro bilang padayon nga pag ako ateng common heritage ang mga palua o sine nga nateteged sa dengeg ang mga Cuyonon bilang historical figures…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.