Cuyo Made History Again

Una Congratulations ki Tayangaw!

When Cuyo Press started almost 2 years ago, ara kami mariparang resources about Ploning or Cuyo Palawan in General sa cyberspace.

Fortunately salamat ki Tayangaw sa anang obra. Amazingly sa dadi sobra pa i 30,000 ka website ang itataw ang Google with keyword Ploning.

Ara’ masilag kanaken a? – piro ang Ploning ay maga taw isarang “Redemption” sa mga Cuyonon nga kamaite lamang nalipat kung sa’din sanda ag aralin. (No offense meant)

Kaministiran tang ipabogal beken lamang sa rason nga sa Cuyo o atetenged sa Cuyo ang Pelikula. Kaministiran tang ipabogal dia tenged nga dia maman ang kasogpat ang ateng dorong ka manggad nga kultura. Ig naga pakita lamang nga kitang mga Cuyonon dorong ka talented.

Sa uring k’winta, Ang “Cuyo” paagi sa Ploning ni Dante Nico Garcia a.k.a. Tayangaw digi sa CP made history AGAIN! – Ig ang anang dengeg ay denged tang mga Cuyonon.

Dan akeng ena-ena, anono ang kanindo?

4 thoughts on “Cuyo Made History Again

 1. bagasay

  maelaman ta ren kabay ang matud nga aran i ploning paagi sa googgle? sigon sa mga ibang blog nga akeng nabasa, ploning kuno is another word for mother in the cuyonon dialect. sino kabay ang ag kon kananda?

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Ang Ploning ay isarang fictional character sa ateng kultura. (AFAIK) – Ang indi ko lamang maelaman ay kung mi Ploning nga taw dato anay.

  Like

  Reply
 3. bagasay

  aber pakimanan ta si tay piton gabuco sa ospital kung mi ploning manda sa cuyo. dan kanana ko nauna mabati ang kanta pero beken i minor anang version ig mas madasig anang tempo.

  sigurado ako, sa catadman mi ploning, anang nanay si nay juaning, anang manang si manang telit dato lamang indi ko mademdeman anang apelyido. beken kabay martinez? anang mga pariente anda blas asta jesus. kereng anang bok i manang ploning nga kanudaya mamang ag epet sa mga bata ni tio joe asta tia fe fernandez nga say manong dindo, marie, ket asta mae.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.