Ing Ingganio Kitang Maglimeg i’ Cuyonon i Vice Gov. Dave Ponce de Leon

Mi bisara sa English nga “No News is Good News”, piro sa mga timpo nga dia mi dian, para kanateng mga Cuyonon ig sa bilog nga Palawan in general. Ig ing papaabot kanaten ni Cheryl Galili i ang Palawan Times.

Sa anang ing sulat (Cheryl) datong April 18, 2008, nga mi titolong: Solon Encourages Palaweños to Speak Cuyonon Once a Month, ing babarita na sa Bilog nga Palawan nga si Vice Gov. Dave Ponce de Leon ay naga ingganio kanateng tanan nga mga Palaweño nga maglimeg i’ Cuyonon sa office o sa school maski kaisara lamang sa saka bolan. Ig dia ay tatawageng “Cuyonon Day”.

Dagi ang pira ka linyang rason ni Vice Gov. Dave sa anang ORDINANCE nga ing buat nga dadi aka saka ren sa Committee on Rules and Laws. Ang anang mabaked nga rason ay…

…pursuant to Section 6 of the Provincial Administrative Code of Palawan (Provincial Ordinance No. 269-A, Series of 1997), the Cuyunon has been declared as the official dialect of Palawan, hence, the provincial government is mandated to pursue the promotion of the dialect and the adoption of measures for its wider knowledge and its more prevalent use, including the familiarity with its indigenous literature through the widest possible means of dissemination.

Sa akeng ena-ena, ara rason kung ayamo indi maaprobaran anang ordinance ni Vice Gov. Dave! – Kudos!

Ing papanawagan da ni Vice Gov. Dave, nga ang tanang school ay dapat serious sa bagay nga dia, nga beken lamang i limitado sa seled i ang room sa tamang paagi.

Mga tangay midio nababati ren i ateng Gino’ ang ateng mga ing andem datong ag lelebas nga pira ka bolan nga kung sadin midio iba-iba ateng mga ena-ena.

Ano pa man, kaministiran ta ren mandang magkaliek porabil pa madora ang aka sulat sa Balugo nga ing putos ang Panio.

Aliag ko ren da i samantalaen ang paskin nga dia, nga sa aran ang Cuyo Press ig ang tanang mimbro… Salamat ki Vice Gov Dave sa anang effort. Ing dadayao amen imong tabang nga dia kanamen bilang mga Cuyonon ig sa bilog nga Palawan.

Salamat da ki Nong Jimmy a.k.a. Penet ig ki ‘nang Nanette a.k.a. Bagasay sa pagkablit kanaken.

Kanateng tanan, anono man ateng ena-ena o ing sisinti sa mabael nga bagay nga dia, indi kita maeya ag partisipar. Pasalamatan ta ig daepan ang aga karaliek para sa ateng Banwa! – Indi indo i intidien ang mga tao nga asta dadi ang Colonial Mentality is honestly denied among themselves!

Kaministiran dang mabasa o mabati i ang mga mi katengdanan ang ateng ena-ena asta ang indong dorong ka ma’l nga daep agod mag tambek andang tagipuson, dan lamang ateng katataw kananda nga ara i babakala!

Pagsarig kamo kanaken, sanda aga barasa i ang mga aka sulat digi sa Cuyo Press. – Basipang magdayon-dayon den da ang ing impisan nga dia agod makita ra ang ibang probincia nga kita gali mandang mga Palaweño ay mi sadiling IDENTITY nga indi ko pa makon sa dadi kung kamaite lamang adora’ o nadodora ren!

Balikan ta ang Cuyonon Day, andan, kung mabob’wat nga… Adlaw i’ ang mga Cuyonon mas mi sab andan bago daya? – Ano pa man, sa adlaw nga dia, kanateng mga Cuyonon, makokon ta nga kaisan gali beken da i matod ang bisara sa english nga…”No News is Good News.”

Source: The Palawan Times

[BANBANEN]

7 thoughts on “Ing Ingganio Kitang Maglimeg i’ Cuyonon i Vice Gov. Dave Ponce de Leon

 1. bagasay

  dia maman den ang sabat sa ateng ing papanganti. matud ang ing kon ni banbanen, dia mi aga basa ang cuyopress kananda ig akamata sanda sa ateng lisang. aber padasonan ta…..isip kamo mga kasimanoa, mi aga pamati kanaten ara ta lamang nasasapo.

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  kudos! ki bise gobernador Dave Ponce de Leon!

  Basipang maaprobaran den da sa madaling tiempo imong doro ka tinlo ig sinserong ordinansa para sa tanang cuyunon. Bise Gob, kabay pang mag rake pa ang paro’ kanimo nga aga patikang ateng entirong probinsia nga mi matinlong katuyoan. Kaloyan ka enged ateng Makagagaem.

  Like

  Reply
 3. palaminko

  Duro mandang kaambeng sa leba. Ang madason siguro ateng ingpapanganting Center for Palawan (Cuyonon) Studies tapos igapil sa curriculum ang tanang schools sa Palawan ang subject nga Palawan History kung sadin ang medium of instruction ay Cuyonon. Dia maman ang ingkukong luay-luay lamang piro mi keseg.

  Matamang salamat kanimo Bise-Gobernador Dave Ponce de Leon. Ingpakita mo enged nga imong pagka-Cuyonon tedek sa imong tulan.

  Like

  Reply
 4. ipes padi

  good idea palaminco… palawan history sa cuyonon… durong ka “interesting” mga ena-ena dan…

  tapos sa PE… ituro ang mga original cuyonon songs and dances…

  sa values ed… ang mga cuyono values…

  kaministrean ta y isarang “creative” nga isip sa bagay nga dia. dia obra ang currriculum development planners.. tapos basipa abri ang dep-ed sa mga bagay nga dia…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.