Aelaman Indo…?

Ang ing kokon nga “red rice” nga sigon sa mga nutrition experts masustansya maman ateng patebas sa Ang ing kokon nga “red rice” nga sigon sa mga nutrition experts masustansya maman ateng patebas sa Cuyo nga “COTCHIAM”?

Datong timpo nga si Datu Magbanua ang aga pamuno sa Cuyo, ing turuan na ang mga tao nga magpananem i paray – maman den ang “cotchiam” anang begas. ang mga matatas nga tao nga aga bisita kanana ing papabalonan na i tag sakong “cotchiam” kung maig alin den.

Ang “cotchiam” ing papabetang da nga “highland rice” tenged nga ara i tataneman sa basakan kundi sa mamarang lugta ig ing elat lamang nga mabunyagan ang maga abot nga oran. Ang pagtaranemen ing impisan sa pagpaligid (ing susunog ang mga rikot sa lugta), dayon panggas kung mag impisa ren ngani i oran.

Ag pamanggasan kami sa Igabas mga anem ka dagon don ang ag lebas. Primero maga tugda ang mga tao – lolobotan anda ang lugta i malabeg nga bitlag tapos doto i olog ang semilya ang paray. Katapos i dan, ang mga bata aga aragawan sa pag pukayaw – maga guyod sanda i mga sanga i kaoy para matampekan ang mga lobot nga ing betangan i ang semilya. Ang madason, karaenan den sa mga ag tarabang i obra. Maapok pero maambeng. Kung mi panggas medyo ra sa pista ay mi karaenan – estraviva!

[BAGASAY]

3 thoughts on “Aelaman Indo…?

 1. Penet

  Dia manda ang “cotchiam” maamot pa ki Ploning, ig durong ka sabor. Malaka masyado ang begas nga dia, indi mabakal sa Doan’s. Animan malaka siguro, ay maga paligid ka pa. Tay dia ang manig-oma aga andam da moro sabenda ing bangdanan tanang aga kaingin.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Tapos ang sera ginatang langka nga ing sangmawan i daing nga bararawan! – Odaday lamang ang panari.

  Adedemdeman ko say uncle Rudy kada mag panggas sanda sa lungsod sa andang maiteng lugta.

  Dan gali kono ang cochiam matinlo sa lawas. Matod kabay?

  Like

  Reply
 3. Lato

  Tama anang kon y Nong penet..ang problema lamang ay ara ren y aga tanem dadi ang paray nga dia…ang mga tao samoro dadi na anad den nga bakal den lamang sa tiangge ay mas madali, class pa tenged mamot ig imported pa…pagkabetang!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.