Maelas

Mabuay ko ren diang ing papanemdeman kung anono sa bisarang Cuyonon ang Bisarang “Magastos” – Mayad lamang ag gana pa ra i maite akeng utok. Dato gali “Maelas”. – Damparang!

Ademdeman ko’ golpi ang grade 6 ako, pairintekan kami i’ sulat akeng mga klasmit sa ameng papil ay imoro MAELAS kono sa papil. Ang iba ing tatago anda pa andang papil. Hae hae hae!

Ta’ dading ademdemman ko ren basipang katabang da kanindo inaling alipat kamo ra. hae hae hae! – Indi ko ren i palabegen akeng ibabarita, mo sign off ako ren ay imoro MAELAS sa korinti!

Related Post: Imbis nga...

[BANBANEN]

1 thought on “Maelas

  1. Lato

    dia manda maman ang ing gagamit ang mga folks kung mi karaenan…akeng nakita ay bago anda y palua ang mga pagkaen, aga betang sanda sa platon o anomang beretangan y ang mga putahe para kono beken y maelas…ang lilien nga dia kabay matod???
    dia isara sa mga madadalem nga cuyonon nga ara ta ren nababati…kanodaya baya mi aga betang pa ang mga madadalem nga cuyonon dige sa CP aga pakiman anang maliag y kon..ayamo kabay nadura???siguro aga isip pa…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.