Anang Istoria ang “Ara Tao Pulis Lamang”

Aelaman indo nga ang bisarang “ARA TAO PULIS LAMANG” ay bisara nga naitindian sa Ilocos region, pati sa ibang parti ang Bicol region? – Pasamoro baya dan maman ang unang joke nga naelaman/nabati ang mga marines nga bagong assign sa Palawan dagong 1970′ dato anay. Impisa dato, kung maelaman andang taga Palawan kaw, ang andang panambitan nga lagi ay kayo ang “ARA TAO PULIS LAMANG”. – Maski pakadlaw, ang ka sabor i pamatian nga ang taga ibang lugar aga limeg ateng limeg.

[BALUGO]

1 thought on “Anang Istoria ang “Ara Tao Pulis Lamang”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.