Ploning Official Trailer

Directed by: Our very own kasimanua nga ara iba si Dante Garcia a.k.a. Tayangaw on CP.

Inaling ara indo naseleng ang anang TEASER… kablita indo lamang dia. – Tayangaw, Goodluck and Congratulations to you. I guess this is your calling… Kudos!

10 thoughts on “Ploning Official Trailer

 1. Piripiti'

  Well done, Tayangaw! You’ve made us all Cuyunons proud. Maski pirang beses i oman-oman imong seleng i dia, indi ka engued i suramen. Ta kami digue aga elat elat ang palua i ang bilog nga pelikula.
  Congratulations again Tayangaw!!!!

  Like

  Reply
 2. imamatad

  Tayangaw!!!bale bale kaw talaga!ano sa imong seleng mabebelesan ko kabay ang balugo y ploning?para mabawasan lamang akeng kaner kaner.

  Like

  Reply
 3. Balugo

  congrats Tayangaw.Kami nga mga cuyonong miembro ang PHILIPPINE MARINES aga saludo kanimo sa imong accomplishment.makaksarig kamo sa ameng suporta.HURRAHHHHHH………

  Like

  Reply
 4. Penet

  Kutapdi, mi akeng suhestiyon kanimo. Pagtao da maiteng pidaso imong matamang kinaelaman sa “computer”. Pakituro ngani kanamen kung pasamoro ang pagpadara ang link ki Ploning sa ameng mga e-mail contacts. Isara-isaraen mo Dodoy, patigayen.

  Like

  Reply
 5. kutapdi

  nong penet….kung video sa youtube imong ing papakiman, pag aga seleng kaw sa top right mi makikita kaw kung kino ag alin ang video tapos kung kano ing post… sa kilid ang date mi (more info) nga aka betang kablita lamang dan ig maga lua ren ang URL ang video. dan maman imong kailangan para mapakunan ang site. puidi mong kopyaen o i cut and paste sa imong email. para madaling mapakunan y imong aliag imbitaren nga mag seleng ang ano mang link.
  sa kaso ang link ang ploning sa ubong, oras magpakon kaw sa site ang ploningthemovie, automatic den aga play ang video animan doto ko kamo ing pasil para makita indo pa ra ang ibang info ang movie. kung mi iba ka pang concern, pag pakiman lamang patigayon.. basipang masabat i ang iba pang mas maelam kanaken. salamat.

  Like

  Reply
 6. Buyo

  Tayangaw, Congratulations!!!!!!!!!!!!! Well done. Cami aga elat engued ang palua digue sa Southern California. Bilib aco canimo Derik Ga. More power to you!!!!!!!!!!!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.