Aelaman Indo…?

Dagon nga 1622 pa naging Cristiano ang Cuyo?

Sigon sa kasugoan ni Senior Don Pedro de Arce, Obispo ang Cebu, aglayag ang mga pading Agustinos-Recoletos papakon sa Palawan para magpabonayag ang Cristianismo. Ang Cuyo andang primirong ing sampetan. Sa pagpamuno ni Rev. Fr. Juan de Santo Tomas, ag patindeg ang mga padi i Cruz sa ibabaw ang Aguado bilang simbolo i “pag guegma asta pag-to'”. Anang mga kaiban ni Padre Sto. Tomas ang aga darason: Rev. Fr. Francisco de San Nicolas, Rev. Fr. Prancisco de la Purificacion, Rev. Fr. Diego de Sta. Ana ig si Bro. Francisco de la Madre de Dios.

(Maliag i kon doro ron i buay nga mi cruz sa ibabaw ang Aguado! Dato lamang, akeng bati pirmi nanaigo ang kilat kanodaya animan kada kalagat ing tetelesan i bago.)

Source: A Brief History and Culture of Cuyo, 1st Edition, By: Jose T. Fernandez et al

[BAGASAY]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.