Daepan ta ig dayawen si TAGABANG

Bolan i Pebrero dagong 2008 ang magmasakit ang batang dia sa ladawan nga dating taga San Carlos nga naglagted sa Paragua andang mga gorang-gorang, mabuay deng dagon. Tenged sa anang bokol sa likod, kaministirang opiran ig simpri k’warta ang kaministiran.

Mga tangay ing kakadengeg kong ibarita nga pa’gi sa pagkaliek ni TAGABANG aka times tana i maiteng kantidad nga dorong kabael sa pamilya ang batang dia datong andang mga unang pira ka adlaw sa Puerto. Ing papa’bot anda andang mabael nga pasalamat kanindong tanan. Kalooyan kamo kono ateng Gino’.

Sa dadi mayad den ang bata, balik sa normal life tenged na operan den with the big help of Gov. Joel Reyes. (Thanks Gov from Cuyo Press Peeps!).

For privacy reason, pasinsya kamo kung indi amen kabaeg anang aran ang bata ig ang anang mga gorang-gorang. – DAEPAN TA IG DAYAWEN SI TAGABANG sa anang dorong katinlong ing pakita kanateng tanan.

TAGABANG kaloyan kaw ateng Gino’.

[banbanen]

5 thoughts on “Daepan ta ig dayawen si TAGABANG

 1. bancalanen

  Tagabang saludo ako kanimo ig kaloyan kaw enged ateng Gino’ong Jesus sa imong ing boat nga dia…..,tenged makon da ang Ginoo, salamat sa imong pagtabang kanaken sa akeng kakorian pero ag pakiman kaw Ginoo adin ig kano kaw ing korian?Makon tana, imong ing boat nga dia indi ko malipatan,magpadayon kaw sa imong pagto’ ig pagsarig KANAKEN. .

  Like

  Reply
 2. Manok

  Saluduan ta si Tagabang,anang ing buat nga dan isara sa pinakamantinlong ehemplo kanateng tanan. Kalooyan kaw ateng Ginoong Dios.

  Like

  Reply
 3. Piripiti'

  Tagabang, kaloyan kaw ateng Guinoo! Basipa rang durong mag dason sa imong ehemplo ig matamang blessings ang mabalik kanimo.

  Like

  Reply
 4. Bunsawik

  Tagabang ing “admire” ko mayad ang imong ing buat nga dia..Kalooyan kaw ateng Ginoong Dios!!
  Midyan baya nga ing kokon nga ‘mans desire” ig Godly desire”…Kung kita kaelam lamang ag tuman ang ing bebetang ateng Ginoo nga Godly Desire sa ateng taguiposon durong tagabang ang maga lua…Anono baya ang mga Godly desire nga ing papaketengan ta lamang..pareho ang mag pray,magpatawad, magtabang sa malilised ig matama pang iba..Basipa ra nga si tagabang mag luang ehemplo kanaten dige sa cp…Duro durong tao nga aminister tabang..Saludo ako ra ki Tangay,Bancalanen ig sa andang mga kaiban nga ag mission sa Cuyo..Ig sa tanan tanan nga mga kasimanua nga padayon ang pagtabang sa mga tao nga kailangan i tabiang..Kung anono kuno ateng matinlong ing buat sa ateng mga marintek nga masigkatao nga aminister i tabang ing buat ta ra sa ateng Ginoo….Isep isepen ta anay.Sa dadi kabay midyan ing papa isep kanimo si Lord nga maliag na ipabuat ???go go go…Sa bawat pagtuman, i ang kaliagan ateng Ginoo nga buaten ta dan mi pagpapala nga katumbas…God bless us all!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.