Just Do It

Si Juan ing erepan den i’ mayad sa anang kabui’. Ing samitan nang mag pakamatay. Ag saka tana sa o’bong ang building. Tay ang ta’s ingan, ing nirbyos tana. Maintras aga kelkeg anang Tud, ag pireng tana ig magpangadi, makon tana… “Gino’, idadayon ko pa kabay dia? tawi ako i’ sinyalis kung idadayon ko o indi” – Pag abri na anang mata, nakita na ang billboard sign ang NIKE nga doro’ bael, akasulat doto… “Just Do It”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.