Bagasay: Contributing Editor

Si Bagasay asta Kamias datong ameng pag baragat digi sa T.O. datong April 6-7 2008, indi ag pa’wid hae hae hae!

Samantalaen ko ren lamang igapil barita kanindo, katabid ang ladawang dia, nga si Bagasay gali ay Contributing Editor den ang CP kami say Bulals ig Kutaps mismo ang ag decide i dan.Nairigoan amen dia mabuay den tay ang isarang adlao kami lamang ka timpo. Tenged nga ing kokorang kami ren kaisan sa oras ig maraye sa mga resources, nagasarig kami nga si Bagasay ay kakatabang i’ pa’gan ang ameng responsibilidad sa CP.

Anono akeng maliag i kon? sa dadi tana maga taw anang maiteng timpo sa pag research ang ano mang bagay nga atetenged sa Cuyo, kanodaya asta dadi. Katabid den dian kung anono mang concern nga ara kami’ kalibotan, si Bagasay den da ang maga update kanateng tanan ang mga mairentek nga bagay.

Ara kami pang pliti kanana animan ang tanan nga anang mabubuat sa CP ay voluntary ig dedication lamang ang kaministiran. Ig tedek da sa anang tagipuson ang anang pagrisibi ang ameng offer kanana.

Salamat kanindong tanan sa pag welcome ki Bagasay. Saka bilog lamang ameng motibo, ang magkatinir kita i Stable Online documentation maintras aga irintrimisan kita digi sa CP.

Salamat ingan!

Ooopppsss!!! Dan gali ang ladawan sa o’bong mi anang mga kaiban pa. Kablita indo lamang dia kung liag indo i linglingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.