Sshhhhhhhhh

Ang mga bastek baya indi enged kaelam ag botig ano?

Isarang domingo, ing sambleng anang nanay ang isarang bastek sa seled ang simban nga indi ag lisang. Makon tana… “Dodoy indi ka’g lisang, aelaman mo kung ayamo?”

Tenged indi kaelam ag botig ang bastek makon da anang sabat: “Aw en, a karatorog moro ang mga tao.” – Damparang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.