Ang Matinlong Bisara ni Judy Ann atetenged sa Cuyo

Kaina pag abri ko akeng email 100 sa inbox giz – nakita kong lagi dia alin sa akeng tangay nga indi ag pasambit anang aran. Ing padara na kanaken ang link ang one on one ni Juday with Philippine Entertaiment Portal.

Tenged bawal ang ag pangopya i article ig saben kaso’an ako i Plagiarism, i quote ko ren lamang ang isarang bagay nga akeng naliagan i mayad sa anang ing kon ni Juday atetenged sa Cuyo.

Isara sa pakiman ang PEP ki Juday ay: “Hindi raw mahirap mangumbinsi ng mga turista na dayuhin ang Cuyo?”

Juday sez…

Kasi napaka-virgin nung island. And the people dun sa island, sobrang babait nila. Yung mag-iwan ka ng cell phone…kami nag-iiwan kami ng cell phone sa labas ng bahay, pero hindi nawawala. Yung ganun.

Kakatambek tagipuson bago daya? – Dagi ang link sa komplitong istoria, kablita indo lamang dia

1 thought on “Ang Matinlong Bisara ni Judy Ann atetenged sa Cuyo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.