Ameng Gegma Indi ag Oman…

Aliag kami ag taw i’ mayad nga paglalawasen sa tanang mimbro ang CP ig pati ren da sa mga aga barasa lamang.

Sa seled i’ darwa ka dagon den nga ag lebas makokon amen nga maraye ren ang na’bot ang ateng tarabidan paagi sa site nga dia, ig tenged dian, aliag amen ipaabot kanindo ameng tedek sa tagiposong pagpasalamat sa tanan nga ag birisita ren ang site, sa tanan nga asta dadi padayon pa ra enged andang suporta, ig pati ren da sa maga partisipar pa lamang sa madarason nga timpo’.

Pariho ameng napa’bot don kanindo nga ang CP ay ing buat para maging dalan kung pasamoro maga baragat-bagat ang mga cuyonon nga kung adin-adin deng parti ang kalibotan sa mga panimpong dia. Ameng ing titinguang dia ay nanainabo ron. Sa matod lamang, kung kanodaya midio sa ing kekelban kita’g sapet sa ateng masig ka cuyonon moro saben isnaben kita ra lamang, sa dadi makokon tang iba ren. Aminen ta o indi oras nga nakampang ta ren digi sa CP ateng kasimanua, mi koniksyon deng atatabo kanaten ig “feeling close” kita ren sa isara mi isara bago daya?

Mas liag ig ing andem amen nga kalipayan ateng abotan kada bisitaen ta ang site nga dia. Elam indo ra siguro kung marasino ka “stressful” ag pangabui sa lua ang Pilipinas, ig paagi sa CP, basipang akatataw kami ra kalipayan ig makabawas indong kapongaw maski maragirek lamang.

Marakeng mga “contributors” ameng aliag i pasalamatan para sa padayon nga arampangen sa CP labi ren da enged kanda, Ipes Padi, Penet, Bagasay, Palaminco, Tayangaw, Tangay, Lato, Kegteng, Kuday, Matinlo, Arikondal ig marake pang iba.

Aliag amen da ipasalamatan ang ara i sosoramang mga Cuyonon sa pagbalik-balik sa CP- Uliten amen lamang nga ang indong ing sasalan nga mga ena-ena o comment ay isara reng mabael nga tabang agod lamang maipabot ang ateng mga ing isip, ing sisinti para sa kaayadan ateng banua. Mga ena-ena nga basipang kataw da i matinlong ihimplo sa kung sino man ang ateng ing titinguang manig basang Cuyonon sa’din mang parti ang kalibotan. Pakadlaw man o beken.

Saludo kami sa indong mga matitinlong ena-ena para sa ikakayad ateng banwa. Ing dadayaw amen ang tanan nga indong mga “input” ig aga pakitaw kami dispinsa nga kung kaisan indi kami ka palabet i mayad sa indong midio madalem deng arampangen “for very obvious reason.”

Tenged sa kaming tatlo ang ag impisa dia, Aga taw’ kami galang o rispito sa tanang matitinlong arampangen sa site, pariho ameng pag galang sa aga barasa ig sa maga irireg pa lamang.

Mga tangay, bogtitinai ig mga kasimanwa’ ipadayon ta ang ateng naumpisan.

Nagpanakayan kita, dagat man ay madalem. Angin man ay mabaskeg, animan ang bilin kanaten ang mga malam, bantayan ta ig epetan ang BATO nga kung sa’din aka tigbas den ateng inalinan, ig ang PANIONG aga putos kanateng tanan, agod maski ara ren ateng lawas, ara iba… indi enged ag kupas!

Ameng gegma kanindong tanan indi enged ag oman, tandan indo dan.. MUAH… MUAH…

Kutapdi – Bulalo ig Banbanen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.