10 ka Paerep nga Karanasan

10. Ag pamista kaw dato gali ara kaw i imbitara’.
09. Ag ambey kaw sa taw nga imong kaisip tangay mo.
08. Ing sapet mo tana, tapos ara kaw i sapeta.
07. Ag samit kaw ag pakadlaw piro ara mi ag kadlaw maski saka bilog.
06. Pataka ka’ limeg tapos dato gali ara’ mi apamati.
05. Aga ireg-ireg kaw sa iba maski ara’ mi asapet kanimo, FEELING CLOSE.
04. Pamatian mo ikaw maman ang ka’mpang dato gali ang sa imong likod maman.
03. Aka imara ka ren dato gali beken kaw katabid sa paranawan.
02. Ag barok imong sipon sa sobrang kadlaw.
01. Tapos in singot mo pabalik imbis nga trapo’an mo. Damaparang!

5 thoughts on “10 ka Paerep nga Karanasan

 1. kutapdi

  – imong kaisip kung anuno ang ing ani-ani imong tangay kanimo dato gali aliag na ipadakep kanimo anang utot!

  – ing imbitar ka nga magpasyar sa kapusan ang pantalan… pag abot doto dayong ka ibuslog ang ara ka maresmes ag eseb!

  – datong mabagat mo sa paranawan nga mi kambey nga iba imong laber!

  – ganado ka ren andan ag kanta maintras apangarana… kaso ing bubuan ka pangi!

  – sigi ren imong pabugal bid ang box sa bailian…dato gali ara ka darang kuarta!

  – solteros ka ren bago mo pa naisip magpaturi!

  – indi ka ra maliag ag paturi sa ospital tenged naeya kaw… primerong pukpok pa lamang maintras ing tuturi ka sa kamarikutan… mi ag lelebas nga mga daraga!

  – datong pati imong kudigo akagapil mo pas moro aka salet sa imong test papers!

  – katabid ka sa shooting ang ploning kaso sa sobrang labeg ang pelikola, ing putol y tayangaw ang eksena nga katabid kaw!

  – marake pa andan imong kukunon dan lamang ara ka re oras! damparang…

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  nabs ako baya ang una mi aliagan anda’y intrisen kaso aduduran ako gana moro ang aga seled sa akeng paino-inong permi… ang timpong marumog tana anang kurso datong elementary kami pa. damparang.

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  nabs… da si kumpay ageng kapapamatod. kaisan beken da matinlo kung sobra imong yemyem sa klasi.

  jantri, american idol do gali masala kamo anay….

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.