Ploning Movie Poster

Ploning Movie Poster
Maimong nakita indo ren dia maski sa’din. Piro anono imong masisintian kung karisibi kaw mismo i tu’diang ladawan alin mismo sa director? Ma’mbeng sa leba bago daya? Maliag i kon, with license ang CP to post it. Dato lamang manda ara’ pirma’ hae hae hae!

Direk sa imong ing buat nga diang project, marakeng mai-inspire na kabatan. Salamat oman kanimo. Ooppsss! inoro ngani ang premiere?

watch the teaser here and here for the wesbsite 

7 thoughts on “Ploning Movie Poster

 1. tayangaw

  ako baya mi ing bebera-bera dadi…

  sa tama y ang aliag ag seleng y ang Ploning sa premiere midyo indi ko talaga ma okoparan y paseleden tanan. maski terengaen ko pa pati sa ibang special screening.

  dadi mi plano ako andan nga mag saguiap y sinyan nga puede ag advance sales y tickets. para sa gabi y ang april 30, mi saka sinyan nga halos puros Cuyonon lamang. tapos imbitaren ko para ang ibang cast.

  poidi tara dato y tawageng, ‘Cuyo Press EB y Ploning’!

  ano sa indong panid?

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Tayangaw isara ra sa effective selling i ang ticke ay kung mi link andan sa site i ang Ploning nga pwidi ag bakal i ticket para sa advance screening nga “indi” kamo ren ag dugang i palua indong pundo, dan dorong ka hit sa kabatan.

  sa obra ren lamang ni luwaw (example lamang po indi kamo ag kasag hae hae hae) anang bubuaten lamang is to send movie goers to the link bala sanda ren.

  Dan akeng ena-ena lamang! Moro sa imong panid da?

  Like

  Reply
 3. Binukan

  All out support kami sa Ploning at ki Direk Ga. Congatulations in advance. Dadi pa lamang naka schedule kami ren maga seleng y Primier Night. Sana mabuatan y remedio na maka bakal advance ticket.

  Like

  Reply
 4. Atubangan

  Tama, congratulations in advance sa Ploning ig labi ren da engued ki direk Tayangaw!!! seleng ko lang ay dudumogon ang primier night ig marake ang aga elat ang date nga dan.

  Binukan, musta ka ren?
  nabs, mabuay ta reng ara kaka chat ah?
  Tayangaw, Good luck and God Bless!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.