Aelaman Indo…

Aelaman indo nga ang unang timpo’ kada bolan i’ Disimbri ang Tambura’ (Carolers) ay sikat sa tawag nga SINGKO-SINGKO? – tenged ang bayad sa manig karoling ay indi ag lampas sa SINGKO sintabos. Sa pagdalagan ang timpo, naimong VIENTE-VIENTE (Twenty-Twenty).

Siguro dadi Gatos-gatos den. Tula’dato pa man, bui’ pa ra enged ang Tambura maski pira ren ka dekada ang ag lebas.

Source: This is Cuyo, by: Diokno Manlavi

[Banbanen]

1 thought on “Aelaman Indo…

  1. Penet

    Pagkaelam ko ang tambora beken lamang i karoling. Gapil da digi ang bayli. Dia mang kakalisikan akeng tatay datong maite ako pa. Akakarabot tana katabid na si Mang Ben Manlapaz, Dr. Veloso, Mayor Tony Quejano ig iba pang taga lansangan para pag pasakep i tambora sa Rizal ig Danawan. Ing abot sanda kasasanagen. Dapat mapabalik ta ang kulturang Cuyonon nga dia.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.