Salamat GINO’ sa Olas ig Dugo ni Kristo

Ama’, paagi’ sa anang dugo’ ang imong bata nga si Hesus ay nagtaw’ isarang misteryo’. Sa imong kaayadan, buaten mo kaming sagrado’ ig bantayan nga pirmi’.

Ama’, Kami ing bata nga matopok sa kasalanan, ig maroya sa ano mang tintasyon, ig tenged dian napatay sa krus imong bata para kanamen. Elam amen Ama’ nga ang imong grasya ay mi payek para kami limpyon sa kasalanan ig buaten mong pariho imong bata’.

Salamat sa imong kaayadan ig gegma kanamen, salamat sa ameng talento’, patawada kami, ig ing papakitaw amen Ama’ nga bantayan mo kaming PIRMI.

SALAMAT GINO’ sa olas ig Dugo ni Kristo.

[Banbanen]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.