Sa Tribu’ ang mga Malilised

Sa Tribu ang mga malilised, mi nadakep sandang tatlo ka istranghiro. “ALA BIRA” makon ang Adi.

“Anono imong obra?” pakiman ang Adi’ sa primirong istranghiro. “Maning Pangisda” sabat ang primirong istranghiro. Makon ang Adi… “Pakaboliawan!”

Ing dason ang pangarwang istranghiro. “Anono imong obra?” pakiman ang Adi’. “Manig Pantek” sabat ang pangarwang istranghiro. Makon ang Adi’… “Pakaboliawan!”

Ing dason de’man ang pangatlong istranghiro. “Anono imong obra?” pakiman ang Adi’. “Ako maman ang manig paniro didi, nga mi ana ang paraineman dian sa parting bagatnan ara kaw kasapo? Damparang!” sabat na sa Adi nga midio aga pambog. “Pwis KALABOSON” Makon ang Adi. “Ayamo?” pakiman ang pangatlong istranghiro. “Ameng ing inem TUBA, indi kami ka’oyon i’ sirbisa.” Sabat ang Adi’.

THE END.

3 thoughts on “Sa Tribu’ ang mga Malilised

 1. Penet

  Ang istorya dia ang ADI sanda ang TATLO ka ISTRANGHERO ay matutulad ta sa istorya i akeng tatay, si TAY TANCIONG, na manig-pangisda, si TAY DOAN, ang tatay i Bagasay na ipapabetang tang manigpantek, sanda si SALAZAR ang miana ang paraineman. Si Tay Tanciong ag alin sa Bohol, ag abot tana sa Cuyo na manigpenet. Tenged kaministeran na iristaran sa kilid ang baybay, anang buat ag pakigampang tana sa mga Fernandez na maimo maka plete tana ang Balay sa Baybay. Animan kami ameng pamilya mga lima kadagon da na aka istar dian sa Balay sa Baybay. Ag lagted kami ren lamang sa may puno ang pantalan tenged na ing imbitar kami ni Mayor Teodoro Villagracia Sr. na mag-istar sa anang lugta sa kilid ang pantalan sanda si Tay Tanciong ang aga pangulo ang mga istiba. Ameng ing buat ag tampek kami i bato sanda baras sa kilid ang lugta ni Villagracia. Ara kami i pang-agaw i lugta ang iba. Pero kung istranghero ka manda, primero makori. Ameng kagurangan si Manong Kadies (Col. Josol) kada mag-oli ag alin sa escuelan gisak anang lambong. Moro na ing tatarabangan tana i suntok. Maski kami ni Cole, pareho kami ren ing bata sa Cuyo akakabati para i kantiyaw na BI. Pero ag lebas ang mga dagon ing trato kami indo ren dang mga Cuyonon. Tanan kami aga limeg Cuyonon ig ameng arampangan sa balay Cuyonon. Maliag i kon ing akes namen ang kulturang Cuyonon. Ing pabetang namen na kami Cuyonon da. Maliag i kon, “When You are in Rome, Do as the Romans do”

  Pareho ra ki Tay Doan, na ag alin sa Antique. Ag pakisama sa mga Cuyonon ag isara doto ing buat nang permanente, ang ki Nay Feling. Si Tay Doan ang unang ag dara ang traysikel sa Cuyo, ang stationery na galingan ig kung aga kakori ngani i begas sa Cuyo, dali-dali a dara i gatos-gatos na sinakong begas ag alin sa Antique, para lamang indi magetem ang mga Cuyonon. Animan tana ateng ing kokon na manig pantek. Ang isara pa ing tawan na kita i isarang Bagasay, na “Most outstanding member of Cuyo Press”

  Ang desisyon ang ADI: PAKABOLYAWAN si Tay TANCIONG sanda si TAY DOAN.

  Tay diang si SALAZAR ag alin sa Bikol, ang miana ang paraineman, ara i papakisama ig anang pabetang mga ignorante ang mga Cuyunon. Animan maski bonbon sanda ibang lugar sa Cuyo ing angken na ren. Ag patindeg pa i paraineman marapit sa SJA, ag squat sa solar ang Balay sa Baybay, ang squat sa Capusan, ig ang pinakaraet, ag panuntok i isarang Cuyonon, si Ramon Borja.

  Ang desisyon ang ADI: IKALABOSO si SALAZAR.

  ESTRA VIVA!

  Like

  Reply
 2. lokus

  Penet ang tinlo imong script. Pwedeng buateng pelikula. Tay dia talaga ang kamatudan.

  Ang darawang naunang estranghero matamang contibusyon sa banuang Cuyo maske sinong Cuyonon pakimanan indo kilala sanda. Pero ang pangatlong estranghero anang buat mag panggulo sa beken anabg banua. TAMA ang desisyon ang ADI. IKALABOS ang pangatlong estranghero. Bsipa ra indi ag bago ang DESISYON ang ADI. Hae hae hae!!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.