Intrimis nga Matod – Matod nga Intrimis

Makon da ang mga malam ang unang timpo, ang INTRIMIS kono asta ang KAMATODAN ay pariho lamang. Ang intrimis kono kaisan matod. Ig ang matod kono kaisan intrimis lamang.

Mi Ponto sanda ra bago daya? – Adedemdeman indo pa nga ang unang timpo kadabis nga mi papakonan ang mga daraga, makon nga lagi ang mga malam magsut i’ palda. Tay ayamo dadi kataman nga malam nga babai aga sut den da kalilies kung apanaw? Damparang!

Balikan ta ang Intrimis nga Matod ig ang Matod nga Intrimis. – Marake ang ing intrimis nga nasisilag. Ig marake ang nasisilag nga midio aga intrimis lamang.

Ang ka irintrimis baya ano?

3 thoughts on “Intrimis nga Matod – Matod nga Intrimis

 1. Penet

  Ako ba ya kung aga pang-intris kanodaya ing papagi ko sa intrimis. Kung abebway-bway den ing mamatod ko ren da. Pero kung ing mamatod ako ron akeng ing intris, a balik ako roman sa intrimis. Damparang!

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Mi mga intrimis nga kaisan indi tang lagi ma maramad, ateng kalaem matod. Ori’ maite ateng ngirit.

  Mi mga baritang matod, ara kitang lagi i paparaet moro’ na ateng kaisip intrimis lamang. Aga una kita’ ngirit.

  Kakalito baya ano?

  Like

  Reply
 3. lokus

  mi mga matoud na barita nga ing papa agi sa intrimis mi nga intrimis na talagang intrimis lamang. Pero ki matoud o intrimis doro baya ag suaruayan dyan. Labi pa ang nga kabatan duro ag parabutilan sa Capusan tenged lamang sa intrimis.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.