Aelaman Indo…

Aelaman indo nga ang CUYO MILLER SCHOOL maman ang kauna-unang elementary school sa Palawan?

Ang pito(7) ka mga maistra doto kaiban i ang mga anem ka gatos (600) nga Thomasites nga ing padara ang America sa Pilipinas datong 1900 tenged ang timpong dato, ang Cuyo ang centro ang edukasyon sa Palawan.

Ang mga maistro ig maistrang Americano nga ing padara sa Cuyo ay sanda: Ira D. Cobb, W.B. Dawson, Nellie E. Capp, W.C. Spencer, Charkes H. Stone, Charles D. Hart
asta Horace E. Morrow.

(Kung kamo aka paampir sa mi Porantoc, nga dadi maman den ang ing titindegan ang Cuyo District Hospital, doto mi pantion nga anang aran Dawson. Maglaem ako dato anang pariente ang isara sa mga Americanong ag turo sa Cuyo kanudaya.)

Source: A Brief History and Culture of Cuyo 1st Edition by Jose T. Fernandez et al.

[Obra Ni Bagasay]

13 thoughts on “Aelaman Indo…

 1. banbanen

  Matamang salamat kanimo Bagasay sa impormasyon nga dia, ing dadayaw amen i’ mayad imong kabedlay sa bagay nga dia.

  Like

  Reply
 2. kagaked

  Hello Bagasay, nalipay ako sa imong ingbarita nga dia ๐Ÿ™‚ Kung ara ako ikakamali, ang dagon nga 1976 lamang ang kauna-unang dagon nga nagkaron ang Cuyo Miller School i andang graduation sa Grade V1. Dati ay tegka lamang medio sa Grade 1V ang mga estudiante doto.

  Ako samuro dati ay sa Cuyo Central School da nag-umpisa adal piro nagsamit ako maglagted sa Cuyo Miller School ang akeng pag Grade 111 ren. Ang datong maliag ako roman andan nga magbalik adal doto sa Cuyo Central School ay ara ako ron ituguti akeng mga maestra sa Cuyo Miller School atetenged nga ameng batch kono ang magiging kauna-unang batch nga maga graduate sa Grade V1 doto.

  Tama kabay manda akeng nadedemdeman nga dia? Ay’abaw… kaysan samuro kung sadin pang iisipen ko mayad ay doto pang medio sa nagtaginep ako ronda lamang, hae, hae, hae…iba renda manda medio mayte ateng pag’irisipen kung medio ateng idad ay nagsobra renda manda sa calendario, hae, hae, hae…

  Like

  Reply
 3. lokus

  atatandan ko pa datong grade 4 kita dan si kagaked ang miss miller anang escort si Aye Abid. Sanda ang represent ang Miller datong teimpomg dato, sa Cuyo Central School. That time part pa ng CCS ang Miller. Selebrasyon dato ang United Nations Program ig si Suzette Ong ang Miss CCS. tama ba Kagaked????

  Another trivia!!!! Kagaked ay dan bihira ka ren ag lua sa imong anas. Kumusta ka ren.

  Like

  Reply
 4. Penet

  Masugpat ako anay. Si Ira D. Cobb aka pangasawa i Cuyonon na Del Rosario na anang bogtitinai anang lola ni Tamban. Isara sa anang bata si Ruth Cobb Perez, na dating Miss Philippines ig naging laber ni President Marcos (Diyaske tsimis den dia). Magkaesan ngani aga oli sa Cuyo kanodaya anang bata na si Fatima ig nagaistar sa mga Lim.

  Isara sa anang bata ay si Lorna Cobb Laurel, asawa ni Senador Sotero Laurel, ang mi ana ang Lyceum of the Philippines.

  Isara pa ra nged sa anang bata ni Ira D. Cobb ay si Dowell Cobb na nakadiskubre sa Cagayancillo ang pinakamabael na perlas as bilog na kalibutan. Ing tawag diang Dowell Pearl ig pareho bael dia ang ulo i tao. Ag kamali si Dowell i pabakal nga lagi ang perlas nga dia i pira lamang ka milyon dolyares. Sa dadi aka display dia sa isarang museum sa Amerika ig anang kantidad $40 to $60 milyon don. Sayang!

  Ag karoon ang mga Cuyonon i oportunidad na makita oman say Ruth sanda Lorna ang 350th Anniversary ang Cuyo datong 1971. Marantigo para ag Cuyonon ig mapupustura pa ra. Matinlong lahi ang resulta ang kombinasyon i ang Cuyonon sanda Amerikano. Mga mestisaen. Kasaut anda pirmi si Judge Joe Rodriguez ay a kralasmeyt sanda sa UP katabid si Marcos.

  Like

  Reply
 5. Penet

  Si W.B. Dawson na aka lebeng dian sa may porantok ay anang lolo anda Mayor Ben Dawson i ang Dumaran. Ing pakimanan ko manda si Manong Ben ig ing kumpirma tana manda na anang lolo manda ang mi pantyon sa porantok ig medyo na patay sa giyera.

  Like

  Reply
 6. KATIAN

  matamang salamat bagasay sa impormasyon ig ki penet sa pag pasanag kanamen… dadi ko lamang aelaman ang mga bagay nga dan…

  Like

  Reply
 7. kagaked

  halu Lokus, kumusta kaw… salamat sa imong pagsapet digi kanaken… nakangirit ako baya gulpi sa imong ingpademdem nga dia kanaken ๐Ÿ™‚ Bilib talaga ako sa imong memory, tandang-tanda mo pa ang mga timpong dato, hae hae, hae… Bihira ako ronda lamang manda ka tulaos digi para magpasampura akeng mga tultulanen – piro dan ako baya kung kaysan agakalit da enegd maglingling kung mi dian akong dapat nga balesen i’sapet – katulad dadi dian kanimo, hae hae hae…

  Sa tanan nga ateng mga kasimanua…kumusta ren lamang kanindong tanan ๐Ÿ™‚

  Like

  Reply
 8. lokus

  Bilib talaga ig saludo ako ki Penet, talagang matama kitang mamaelaman nga trivia ig impormasyon kanimo. Dan dogang doman sa ateng history ig kinaelaman.

  En kagaked, maambeng na panemdeman ta.ang mga ag relebas na tiempo. Kaysan ka ngingirit kita manda kung mademdeman ta.
  Sayang ngani indi ako ka attend ateng reunion ay matama pa akong sked digi.
  Tay pag pirmi lamang agi digi sa CP para mag bararitan kita. Amblig dyan.

  Like

  Reply
 9. kagaked

  lokus – ako indi ra ngani ka attend ateng reunion, atetenged nga pulos don naga schooling akeng 2 kids ig beken panatag akeng isip kung ako lamang ang magauli sa Cuyo ๐Ÿ™‚ En, maga siri ako lamang agi digi sa CP kung mi bakanti akong oras… salamat sa pag’imbitar ๐Ÿ™‚

  Like

  Reply
 10. Bunsawik

  Kung Cuyo Miller School ang ateng arampangan maliag ko ra isambiten ang aran i Miss Alicia Buenvenida na naging Head teacher da ang school nga dia…Duro ra bael anang naicontribute para sa improvement ang school..Midyo adedemdeman ko pa datung ang mga tricycle nga aga ated kanana pasaka ang banggilid kanda Villagracia aga utot utot lamang HaeHaehae…Akita ko anang dedication sa pagserbi sa eskwelan nga dia asta sa mag retire tana anang arecibe ag pakon da lamang sa anang pagpara dialysys…Kailura ra baya ang mga Titser pag aga retire den imbes maga relax sanda ren lamang duto ra marulua ang tanang masakit…Mama Alice I really miss you so much……

  Like

  Reply
 11. ipes padi

  Penet, si W.B. Dawson abagat ko anang apo nga si Dr. Ernie Dawnson nga mataas nang pwesto sa Development Bank of the Philippines. Tana kilala sa circle ang mga inteligente sa Pilipinas- ing padal tana sa iba-ibang parti ang kalibotan. Durong kantigo ag Cuyonon ig isara sa kilala sa isarang Catholic organization nga Opus Dei. Ang mga Dawson durong kalapad anang mga lugta doto sa Dumaran.

  Like

  Reply
 12. Penet

  12. Ipes Padi, een kilala ko si Ernie Dawson. Aka ona tana lamang i saka dagon kanaken sa pag-aradalen. A bogtitinai sanda si Mayor Ben Dawson. Wilam ang mga mestisong Cuyonon nga dia mapapatay anang mga lahi. Parehong mga solteros pa dia. Kabay ang mga Opus Dei mi “vow of celibacy” katulad da kanindong mga padi?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.