Query Sunday 16

Obra Ni Ipes Padi

Mi aga lepad-lepad katabid ang angin nga ang LOTTO o LOTTERY ay kaka’bot den sa Cuyo ASAP sa ano mang paagi’. Ang akeng pakiman kanindo tula’dia:

 • Anono ang indong ena- ena sa bagay nga dia? ang LOTTO kabay nga isarang klasi sugal katatabang sa Cuyo? Dia kabay indi mag bailo o mag parimo sa ateng kulturang Cuyonon?

Pademdem alin sa CP: Ang ameng ing papakitaw sa mga arampangen nga tula’dia ay ang indong ena-ena, beken i’ torolodan, o paramano’an. Sa inglis ay Constructive Criticism – which is the process of offering valid and well-reasoned opinions about the work of others with the intention of helping the reader or the artist, rather than creating an oppositional attitude.

5 thoughts on “Query Sunday 16

 1. lokus

  maski adin parte ang Pilipinas may sugal. Dian ang Tong-its,pusoy,lucky 9, mahjong, bulang etc…. Kung maka abot man ang lotto sa Cuyo sa ano mang pa’agi, depende ren lang siguro sa mga tao kung magiging involved sanda, di ba ang baskeg ang ending sa Cuyo during PBA games. (Elam lamang dadi kung sige para pa ending) .Ciguro sa kori ang pangabui dadi, ang mga Pilipino nakikipagsapalaran sa lotto dahil siguro sa instant money or sa swerte nga baka maka tsamba.

  Diba parang naging parte renda ang kultura ang Pilipino ang sugal. The likes of Jai Alai (before) jueteng, casino etc. Ciguro dahil na introduce ren dia ang mga ag sakep kanaten tulad ang mga Espanol?

  Beken ako Pro ena-ena ko lamang dia!

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Kung ang lottery ay “EXCLUSIVE” sa Cuyo lamang beken i’ “FRANCHISE”, sa akeng seleng kakatabang dia labi kung ang pira ka porsientong maseled nga kuarta ay gagamiten sa pag develop pabetang ateng ospital ig iba pa.

  Piro kung ang lottery ay isarang “FRANCHISE LAMANG” i’ ang lottery sa bilog nga pinas, dia indi ka tabang sa mga cuyonon. Pwira lamang sa mga agent nga maga tinda ang ticket, kaka generate da dia i’ maiteng kita (income) – Pasamoro ang maga taya? Ayamo? – ang 6/49 supper lotto dian sa Pinas pabetang ta, Mapili kaw i anem ka numiro’ sa seled 1 tegka 49. – Ang pakiman digi ay: Pira ang pag-asa ang maga taya para mag daeg? Ang sabat ay: 1 in 13,983,816 draws. – Sa 14 million ka kabra (DRAWS) ang pag-asa lamang ay saka bilog.

  Balikan ta ang lotto “KUNG” exclusive sa Cuyo. Kung dia mag onir. Maga taw de’man i sarot in the sense nga maga seled de’aman ang corruption sa pag buay ang timpo. Kemkemen indo pa sa panio’.

  Indi ra siguro maapkituan ateng kultura basta indi lamang madura ang ateng ing bubuat nga tradition kada pista.

  Sino re’man kabay ang aga pa’utot i’ dia? Dispirado ren ba talaga ang Cuyo? Ara ren ba ibang pa’agi para makataw i’ pagkakakitan sa ateng mga bogtitinai nga nasala sa aten sa dadi? O aga panguna kita lamang pirmi sa mga bagay nga ara pa ra?

  Pariho ki lukos, beken ako’ PRO o ANTI. Beken ako lamang i BILIB kung ing isip ang mga concerned nga ang LOTTO ang solusyon sa kalisidan. Ang LOTTO ang solusyon sa BOREDOM. Ig ang LOTTO ang solusyon for a CHANGE.

  Ena-ena ko lamang dan.

  Like

  Reply
 3. ipes padi

  Tamang-tama nga pag-abot ko doto- OPENING DAY ANG LOTTO sa Cuyo.

  Aparet ako sa prinsipyo nga kung ateng katuyuan kayadan dapat ang paagi mayad da. Pario dan, kung aliag kita bagong liderato, i- paagi ta sa mayad nga eleksyon.. indi ta y tigbasen o pusilen o i pakidnap. dapat mayad da ateng paagi o dalan nga maabot dato… tay areklamo kita ngani kung mi dayan sa eleksyon tenged ateng konsiyensya o ateng leba aga kon nga mali dato.

  Tula dato ra sa sa Pagpakayad ang banua o development. Indi pwedi nga para magkakwarta paagi sa turismo nga pwedi ren da nga ateng mga daragang Cuyonon mga pabakal andang dengueg sa mga bisita pario ang prostitusyon. Tenged umanen ko… kung mayad ang katuyuan..dapat mayad da ang paagi. kung sa english: if the end is good, the means has to be good. Mi dian nga aga kon nga kung mayad imong katuyuan, dan maski anong paagi ayos lamang pario. dan mali kung ateng basian ang principyo nga akeng ing saysay sa u’bong. kung sa english: the end does not justify the means.

  Sa ing kon ni banz… ang lotto ay isarang bagay nga mapigesen- ‘unjust”. Sa 14 million ka manig taya- imong tsamba saka bilog. durong kanipis imong tsansa. Ang aga mangad sa lotto beken ang mga Cuyonon, ang aga manggad ay ang miana ang francise. Abatian ko nga tatawan kuno ang municipyo parti.. tay samauro enged y bael ang porseyentong dia. Pero mi itaw man sa municipyo nga mabael o maitey o maski ara itaw- kung kayadan ateng katuyuan dapat mayad da enged ateng paagi.

  Like

  Reply
 4. ipes padi

  Banz.. ma kontra ako.

  Ang arampangen nga Kultura beken lamang mga saot o mga kanta o mga kinaugalian o ‘cultural practices’. Ang mga bagay nga dia dalan nga aga pakita kung sino kita- its an expression of who we are as a people o ateng ‘ identity’. Maliag y kon ang pinaka madalem o importante ang parti ang kultura ay ateng ‘values’ ang mga bagay nga ing tatawan ta importansya, o aga taw kanaten y madalem nga kinaulugan sa ateng kabui. Ateng mga kinaugalian nga ‘pastores, ati-ati, ig ateng mga buruaten sa pista- aga pakita ateng pagtoo sa Diyos o ‘religiousity as a people’. Nga ang mga Cuyonon aga paret ang pagka ma-diniosnon parti anang pangadlaw-adlaw nga pangabui, nga aga paret sanda nga mi Dios nga padayon nga aga amblig ig ara i papabaya kanada.

  Ang lotto aga dara i isarang pagirisipen ig kinaugalian nga- ang ateng kabui gali imbis nga resulta ateng pagtingwa ig pagpabera-bera pwedi pa-tsamban den lamang. Dia marimong sinyales para sa Kulturang Cuyonon. ‘It is a symptom of a despair’. Aduduran kita ren y sarig sa ateng sadiling kapasidad ig kapasidad ateng mga lideres nga pakayaden ateng banua. Animan akeng HUSGA: ANG LOTTO MA PANG RANGGA ATENG KULTURA NGA CUYONON-ANG KAYADAN ANG LEBA ANG CUYONON.

  Like

  Reply
 5. ipes padi

  Sigon da sa mga “cultural experts” ang Kultura ay isarang bagay nga aga kulay o ‘dynamic’ ig ‘evolving’ labi pa kung ateng arampangan ‘kinaulugan’. Animan ang mgha bagay nga importante kanaten pweding mag bailo-imbis nga ma-diniosnon kita pwedi kita rang magbailo nga ‘materialistic’ bilang mga tao- nga ateng pag sarig beken den sa Ginoo imbis sa mga manggad lamang enged. Tay kung ang Kultura aga ‘evolve ig dynamic’ dapat sa mayad nga paagi o dalan- tenged kung beken sa mayad nga pag urugalien o mayad nga kinaulugan- dan beken den y progriso, REGRESO ren. ‘We are regressing and not progressing as a people.’

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.