Mga Lilien Atetenged sa Panamken

Makon da ang mga malam ang unang timpo’, kung ing panamken kaw kono sa beteng dan ikaw maputi’ ig ma’antigo ag saka’ nyug. Kung ang isarang tao’ mangitit makon nga lagi ang mga malam ing panamken kono sa kapi. Damparang!

Pasamoro kabay dia? ako paman ing panamken sa bilalay kua’ i’ ang baboy! hae hae hae!

Piro sa siryosong arampangen, panemdeman ta ang mga lilien ang mga malam ang unang timpo atetenged sa panamken, matod man o beken agod lamang mi ateng kalingawan kita.

Kung maliag kaw ag pakadlaw pwidi mo ra ibarita kung adin kaw ing panamken.

1 thought on “Mga Lilien Atetenged sa Panamken

 1. bagasay

  -kung ang isarang nayen magtorok, maliag i kon mi daragang aga bedes sa kilid-kilid.
  -kung magpakon kaw sa balay nga mi aga bedes, indi kaw ag ling-ling-ling-ling sa mi puertan ay kokorian tana magbata.
  – indi kaw magpakitaw o magsaro sa ing kakaen ang aga bedes ay pupuyaten kaw.

  sigon ki aning dadong eleazar nga liwat ni tulabiog sa lucbuan, ako kuno ing panamken sa pomanggang ilaw nga binalilangan kanda aning lola miling ponce de leon. kung ara besak ang pomangga, maliag i kon pinakitawan animan indi i recibien ni mama. tay indi bago tana maoli sa ameng balay (isara ra si dadong sa ameng matamang pakolay), ing pipilak na anay ang pomangga sa plaza para mabesak – damparang!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.