Ang Matod nga Cuyonon

Ang isarang adlaw ag pang-imbitar kami kanindong magsulat pa’agi sa pakiman nga: Anono para kanimo ang matod nga Cuyonon?

Sigon ki Goraman:

Ang matod nga Cuyonon ing bata sa Cuyo, poro taga Cuyo anang gurang-gurang, doto ag kolay, ara nalilipat ang limeg ig i Cuyonon, aga gegma sa banwang Cuyo maski sadin tana reng parti sa kalibotan. Pirmi aga andem nga makaoli para makakaen lamang’ Ipon, Tirik, Batunan, Luwaw-Luwaw ig matama pa.

Sigon ki Bagasay:

Aga pamalikid sa anang ing alinan. Ing kakadengeg na anang limeg. Ing papabogal na anang kultura. Ara nanaeya magkon nga tana poroanen. Aga panapet anang masig ka cuyonon maski sading lugar man kaabot. Kung ampangan ngani i cuyonon ara i sasabat sa ibang lingguahi. Maski moro buay nga ara kaoli mabalik cuyonon pa ra enged. Kakikilala ang dawat maski indi i kagaten!

Ma’ambeng i pamatian bago daya? labi pa kung mag yemyem ang mga babai’ nga Cuyonon ara’ kapariho’. – Mal ag daep piro kaelam ag dayao i ang mairentek nga bagay. Malaka ag ngirit piro malipayen. Ig tedek kung mag-gegma, elaten kaw maski inoro!

Maski maraye ren ang na’abot ang kalibotan, namamantinir pa ra enged ang ateng nga mga kabatang Cuyonon nga saramporaen anda ang trend asta tradition. Nga sa akeng seleng matinlong kina’ugalian.

Sa u’bong i’ dan, Ang Matod nga Cuyonon ay mi matinlong kostombri nga indi mo makita sa ibang parti. –Ang pagbisa’ o pag arek sa anang palad i ang ateng mga gurang-gurang pag-abot ang sirem. Asta ang pagtindeg i pira ka sigondo’ kadabis nga mag iskila’ ang kampana’ sa sirem bilang pagtaw’ rispito sa ateng rilihion ig tradision.

Dan ang ameng patad. Anono ang indo?

2 thoughts on “Ang Matod nga Cuyonon

 1. ipes padi

  pasinsya lamang- akeng seleng ang matud nga Cuyonon ara lamang pag andem ang makaoli sa Cuyo, o mabalikan na ang kinaugalian ang Cuyonon… ang matud nga Cuyonon kaelam ag patad sa anang banua… kung kaministeran mag sakripisyo lampas pa sa anang sadiling pamilya bubuten na…ang matud nga Cuyonon ara lamang andem ang kayadan anang banua… aga buat tana paagi nga makatabang para matuman ang andem nga dia… ing tataw na anang isip, baskeg, ig talento para sa anang banua…ang matud nga Cuyonon abri sa tanan nga pag irisipen ig paagi sa pagtabang sanang banua pero ing pipili na ang pinakamayad ig epektibo nga paagi nga beken maraye sa kinaugalian anang banua…

  Like

  Reply
 2. bagasay

  ang matud nga cuyonon mi gegma sa anang ing alinan ig ing kolayan. maski pang ara sanda i batan doto o ara sanda i dugong cuyonon, tenged nga doto sanda ing tubuan i leba, doto sanda ag bael, doto sanda ag pangabui, ing mal anda ang cuyo nga mas pa sa andang ing alinang lugar.

  matama digi kanaten ang beken i purong cuyonon don sa dugo ig matama ra ang ara ngani dugong cuyonon pero tedek sa andang tagiposon andang pag gegma sa cuyo. numero uno ang pamilya ni penet, pamilya anda kamias, si boti-boti, ig iba pa. si kamias ngani cuyonon anang ampang sa anang boto maski sa toronto sanda aga estar. ang iba pang pamilya nga matinlong ehemplo sa andang pagka cuyonon – ang mga larios, de torres, jorge, suan, aranda. kung mi ara ako kagapil, pasensya. aka ton don sa akeng kamamalamen. maski ara sanda ren sa cuyo, kung mag arampang sanda cuyonon para enged asta andang pakilala sanda taga cuyo.

  dan ang mga matud nga cuyonon.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.