Imbitasion sa Pagsulat

10 – 20 words or more, Anono para kanindo ang matod nga Cuyonon? – dipindi sa maga partisipar, ipo-post dia next week.

Tosloka indo lamang dia kung maliag kamo ag ireg. Omanen ko… 10 words minimum, ig unlimited ang maximum. 

[Matamang Salamat – Banbanen!]