Mga Maling Sabat sa Matandes nga Pakiman

Pakiman: Anono imong email add?
Sabat: Pakitawa ki kwan!
Pakiman: Anono imong sera?
Sabat: Anang teran ang ka’pon
Pakiman: Pira ka kilomitro?
Sabat: Marapit lamang.
Pakiman: Sino imong kaiban digi?
Sabat: Ing bayan ako ngani.
Pakiman: Anono imong obra?
Sabat: Sa Makati.
Pakiman: Pira imong swildo’?
Sabat: Mabael Damparang.
Pakiman: Pwidi ka’g lisinsia ki nanay mo?
Sabat: Si Tatay indi ag togot.

Te’leka indo lamang dia kung aliag kamo ag basa ang unang mga maling sabat sa matandes nga pakiman.

1 thought on “Mga Maling Sabat sa Matandes nga Pakiman

  1. parautot

    Kami agpakon sa suyadad. Mi isarang lalaki nga agpakiman.

    Tana moro adodora ren indi ren maelaman anang papakonan. Pakiman tana sa drayber, adin kabay ang papakon sa banuang kaniyogan. Makon ang drayber sakay ka lamang sa dyip na may tatak na kaniyogan dan doto. Dato gali. Ay ang dyip na may tatak na vice versa adin tenged? Makon ang drayber dato lamang adodora ren ang tao nga dya.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.