40 Ka Mga Bisarang Cuyonon

Ing samitan ko i basaen ang ag lelebas sa chatroom, ig dagi ang akeng nakarabel nga bisara.

 1. Ang bisbis aga oya’ mayad sa Cuyo.
 2. Mayad nga sirem ki rangga’ ulo!
 3. Kabay dan ara ra!
 4. ling-ling lamang adlaw-adlaw para magtinlong pirmi ang paramatian.
 5. Indi ako ag togot nga kondato ang matatabo.
 6. He he he… moro’ na’ ing dodoy mo ako.
 7. Ara’ Pading guardia?
 8. Amos tagay kita!
 9. Doro paman ang aga palangga kanimo.
 10. Maski tagmamaintek lamang basta kao’lot pakaisan-kaisan.
 11. kabay dan bua’!
 12. Masala kamo anay matalinak ako ren.
 13. Aga ireg-ireg ako ra i kanta ang Toting sanda Konsomisyon kung mi tarabidan ngani ang Gaked i ang mga Cuyunon.
 14. Ay dan?
 15. Maabeng na pag-abot!
 16. Akakita kaw’ mangalok?
 17. Ta, moro kita’ dia?
 18. Tonsilen ko imong dai’?
 19. Pssst! ehem!!!
 20. Apamostora kaw’ mayad, iba talaga ang ehem!!!
 21. Ara kami ren kaelat nga maglua kaw sa tawas.
 22. Ing lintian den ang ubing tapel!
 23. Sungaw
 24. Ing kori’an ako maite’.
 25. Tula’diang oras akeng ig oro’lot.
 26. Ang erekay medio sa balagtasan nga cuyonon.
 27. Ako midio sa pirming akatin-katin sa puyat.
 28. Diantri kaw Carabao lamang a’malam
 29. Wa! basipa rang mi tao’.
 30. Aba damparang!
 31. Baragat bags (Kita kits)
 32. Beken ka pa ra gali’ bolog!
 33. Wi dagi kami aga ampang-ampang, aga panglingling (pangtodila) i ang Cuyopress.
 34. Tay ako mapabegsa ren da!
 35. Kaina pa akeng elat sa mi bulwa’.
 36. Ara’ tao maski guardia ren lamang ateng makampang.
 37. Batingting mirinda’.
 38. Adaday!
 39. Maprobitsar ako anay.
 40. Apanodila ako lamang andan tay saben oyapesen ako animan ag toslok ako ron lamang.

   Leave a Reply

   Fill in your details below or click an icon to log in:

   WordPress.com Logo

   You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

   Google photo

   You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

   Twitter picture

   You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

   Facebook photo

   You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

   Connecting to %s

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.