10 thoughts on “Uring Tawag

 1. Lato

  salamat sa “uring tawag” nga anunsyo…ako maga oli dan lamang akeng mabael nga problema (siguro beken lamang y ako) ay ang transportasyon papakon sa Cuyo alin sa Manila….akeng bati ara kono y reservation sa barko sa dadi…anono kabay ang plano y ateng mga lider sa Cuyo para sa plano nga dia??? ara kabay special nga trip for this particular occasion??? basipa ra nga ma update indo kami nga sa ibang lugar….

  Like

  Reply
 2. bagasay

  lato, ang montenegro medio ara manda pag recibi i reservations. ara ngani sanda pag tao kung anong numero imong teheras, masig sagiap i puesto. imoro sa tulad sa dadi, mabael anang capacidad, indi ma okuparan ang mga pasahero ang tanan. pirming dorong bakante.

  Like

  Reply
 3. tangay

  Lato tama si Bagasay: Idogang ko lamang nga puwede mong tabidan ang Montenegro alin Puerto asta alin Iloilo. Puwede ka ra mag SEAIR alin Puerto or siguro kuno mi Manila-Cuyo ron nga biahe sa mga oras nga dato.

  Montenegro Shipping Lines:
  Iloilo-Cuyo ETD (Sat 0800) ETA (Sat 1600)
  Puerto-Cuyo ETD (Sun 1800) ETA (Mon 0600)

  SEAIR:
  Puerto-Cuyo ETD (Fri 1020) ETA (Fri 1230)
  Manila-Cuyo ETD (Mon 940) ETA (Mon 1200)

  Puwede takaw tabangan sa booking kung kaministiran

  Like

  Reply
 4. tangay

  Banz, salamat ingan sa CUYOPRESS ig sa oring tawag. Wi marapit ako ron gali ag uli. Set up den da kaloy Dios ang mission sa Cuyo ig Magsaysay….Praise da Lord!

  Katian, salamat sa imong e-mail tenged sa pag volunteer imong libayen. Dan si Dennis nga libayen y Banz sanda si Dagz papanginsapon ko ra kung duto sa Cuyo sa mga panimpong dato.

  Like

  Reply
 5. banbanen

  Ara kaso Tangay! – ma’ambeng kami rang tanan nga kakatamabang i’ maite ang CP.

  Basta ameng patad kami lamang ang bala digi ag ampang kami ni manok. Ig indi mo i lipatan akeng bayen dan ing kampang ko ren. Amblig sa biahi’ ig kalooyan kaw ateng G-D sa imong mission.

  Kudos!

  Like

  Reply
 6. tangay

  Matamang salamat oman Banz, kumay Manok, Riva, Joan, Bulalz, Kutapz ig sa tanan dian sa Toronto!

  Magsarig kaw bibisitaen ko imong libayen pati si nanay mo kaloy Dios.

  Thanks GOD!

  Like

  Reply
 7. Lato

  bagasay ig tangay….matamang salamat sa indong pasanag…labi pa ki tangay nga ag boluntad nga tabangan na ako sa booking…ayamo booking lamang???dapat pati pamasahe….joke lang…samoro aga plano kaming mag brods n sis para mag attend y ang re-union…akeng kaisip pareho ang milagrosa kanodaya nga kamaite kami lamang nasala sa cuyo ay ang mga tao aga aragawan sa tiket…ang init pa ingan…makon akeng kagurangan “dad, i’m expecting a big ship but looked what we got??? akeng sabat ” that’s the real life my son ‘coz you always had the best of life back home” ara kalimeg y oman…kailora…

  mayad ngani ara ra y omana anang schedule ang montenegro…Si nong shokoy ing taw na ra kanaken anang pag apit dige sa balay ang pira ka bulan…again salamat kanindong tanan…bayadan ko ren akeng ticket saben maubusan doman…damparang!!!

  amblig lagi sa tanan…

  mi bati ako nga mi mga taga cuyo kono nga aga request y sarakayan sa navy para sa okasyon nga dia…basipa ra nga calooyan sanda ateng g dios nga ma approve andang request…

  Like

  Reply
 8. bagasay

  tangay, mayad ka pa plantsado ron imong schedule. ako dagi bago aga padara mga invitations to swap. akeng leave enged moro impisa 23, aliag ko i dogangan i at least 2 days. basipang maayos da.

  Like

  Reply
 9. tangay

  lato welkam. kung pareho ako kanimong manggaden den inde ako ron ag intrimis babakalan kung lagi ticket ang aliag ag attend ang reunion ig medical mission nga pareho kanimo. haehaehae!
  tay, diang egtasan kita ren pangamos-kamos ig mag pangutang maka uli lamang ig maka tabang sa ateng mga kasimanua…serious do’ja! see you in cuyo pati si tangay del & your family.

  bagasay, kaloy dios ag tugot da akeng boss tenged sa worthwhile kunong project…plano ko andan mag resign kung inde tana aga tugot ay! intrimis lamang dan! gud luck sa imong invitation to swap…will pray for you…kita-kita kitz sa ateng ing mamal nga banua.

  Like

  Reply
 10. Lato

  si tangay baya dorong ka humble…ay salamat maman para enged ig ara y bago…ang mga manggaden aga drive y mercedez benz…ang kanaken “Rust Royce” lamang…peace tayo…

  een, kita kits kita sa cuyo…na bel ko ren akeng tiket ig plansado ren akeng schedule…aga elat ako lamang kung mi diretso sa Cuyo from manila para maka plano y usto…2 weeks lamang akeng bakasyon ig pareho kanimo mayd ing tugutan ako akeng boss…

  amblig lagi…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.