Kami Ara’ Cash, Ara’ Hope

Dorong ka kori’ ang mag masakit kaw. Indi kaw kakaen. Indi kaw katelen. Indi kaw kainem. Ara kaw’ gana’. – Tapos kokonon pa imong nanay… “dodoy pagkaen den, maski tatlo lamang ka kutsara’.” Indi ka ren ngani katelen, kutsara pa? Damparang!

Uy! kumusta kamo dian sa STATES asta sa PINAS? – mayad kamo pa mi Jhonny Cash, Bob Hope, asta GLORIA. Kami digi mayad da piro ara kami’ CASH, ara kami pangbakal i’ HOPE, ing tabonan kami ang snow storm animan maski si Gloria ara ra i pakita kanamen. hae hae hae!

Ilam dan beken matod, intrada lamang. Ang matod ako mi papakiman andan kanindo. – Marapit den ang VDAY. Sino ang indong maliag i surprise ig ayamo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.