35 “Cuyo Press” Slogan

Abir samiti indo ngani i lagted sa Cuyonon ang Slogan sa ibaba nga indong naelaman.

 1. Can’t do it in real life? Do it in Cuyo Press.
 2. Half the Cuyo Press, All the taste.
 3. Snap! Crackle! Cuyo Press!
 4. Mama Mia, That’s a spicy Cuyo Press.
 5. Discover the Cuyo Press Difference.
 6. More Cuyo Press Please.
 7. When You’ve Got Cuyo Press, Flaunt It.
 8. Big Chocolate Cuyo Press.
 9. Great Cuyo Press, Great Times.
 10. Only The Crambliest Flakiest Cuyo Press.
 11. I’d Like to Buy The World a Cuyo Press.
 12. Got a Cuyo Press? You’re in Luck.
 13. Every Kiss Begins With Cuyo Press.
 14. The Non-Sticky Sticky Cuyo Press.
 15. The Real Smell Of Cuyo Press.
 16. Cuyo Press – It Looks Good On You.
 17. It’s Just For Me And My Cuyo Press.
 18. The Cuyo Press Effect.
 19. See The Cuyo Press Feel The Shine.
 20. I’m A Secret Cuyo Press Addict.
 21. And All Because The Lady Loves Cuyo Press.
 22. You Can Do It When You Cuyo Press It.
 23. Good To The Last Cuyo Press.
 24. Life Should Taste As Good As Cuyo Press.
 25. Cuyo Press Tested, Mother Approved.
 26. Cuyo Press Makes Everything Better.
 27. Four Out Of Five Cuyonon Recommend Cuyo Press.
 28. Cuyo Press, Take Me home.
 29. Reach Out And Touch Cuyo Press.
 30. Sometimes You Feel Like A Cuyo Press, Sometimes You Don’t.
 31. Dude, You’re Getting A Cuyo Press.
 32. It’s The Cuyo Press Fizz That Does The Bizz.
 33. Let The Cuyo Press Begin.
 34. Ding Dong! Cuyo Press Calling!
 35. A Day Without Cuyo Press Is Like A Day Without Sunshine.

[banbanen]

15 thoughts on “35 “Cuyo Press” Slogan

 1. ipes padi

  Sa mag ara ing bu-buat sa andang mga kabui hehehe ya, ilagted ta dia:

  1.Kung indi mo maesgedan, Kaya dan sa CP hehehe
  2.Maski samit lamang, Durog kasabor sa CP
  3.dato lamang… indi ko mapa-ino-inoan dia hehehe____________
  4.Nanay ko, alawak akeng ginawa sa sabor ang CP
  5.Iba ra enged baya kung sa Cuyopress kaw hehehehe
  6.Abir, indi kamo siri panari…Cuyo press pa…hahaha
  7.Pag nabrian mo ang CP, Ipadayaw-dayaw mo nged (ipambog mo)mo hehehe
  8.Matamis nga Langkawas Cuyo Press hehehe
  9.Ayos ka baya sa Cuyo Press! Ara sayang imong Tiempo hehehe
  10. dato lamang… indi ko dia maintidian hahahaha

  digi lamang ako anay… kamo ruman… ayos banz! pakadlaw manda… ara sabat ag 3 pati 10 hehehe bala kamoi ro dian….

  Like

  Reply
 2. ipes padi

  11.I’d like to buy the world with Cuyo Press- Bakalan ko ang bilog nga kalibotan y Cuyopress
  12. Got a Cuyopress, you’re in luck- Ta? mi Cuyo Press ka ren- Buenas kaw!
  13.Every Kiss begins with Cuyo Press- Imong primerong Arek- aga impisa sa CuyoPress
  14.The non-sticky sticky Cuyo Press- Beken maragket, pero apangapulit ang Cuyo press!
  15. The real Smell of Cuyo press-Dia ang matud nga maamot – Cuyo press!
  16.Cuyo Press-it looks good on you- Cuyo Press- Bagay kanimo!
  17. Its just for me and my Cuyo press!-Ara mag-ambo, aken lamang dia ig sa akeng Cuyo Press!
  18.The Cuyo Press Effect-Iba kung butilan ka ang Cuyo Press!
  19.See the Cuyo Press, feel the Shine- Pagtulaos sa Cuyo Press- Singat imong dai hehehehe
  20.I’m a secret Cuyo Press Addict! – Psst..ako adik sa Cuyo Press hehehe
  21.And all because the lady loves Cuyo Press- Tanan den..pati mapupustura na biag den sa Cuyo Press! hehehe ACG dia

  …. kamo ruman baya…

  Like

  Reply
 3. ipes padi

  23. Good to the last- Cuyo Press-Ara kasuraman sa Cuyo Press!
  24.Life Should Taste As Good As Cuyo Press-Ang Kabui Paambengen Pario kung a-tuslok2 kaw sa Cuyo Press!
  25.Cuyo Press Tested, Mother Approved!- Wi, pag Cuyo Press den… unan ka pay nanay mo hehehehe
  26.Cuyo Press, makes everything better- Maagan baya imong sinti kung sa Cuyo Press kaw!
  27. Apat sa lima ka Cuyonon ag-kon: Pag Cuyo Press den!
  28. Cuyo press take me home- Sa Cuyo Press…midio kauli ka Cuyo..
  29. Reach out and touch Cuyo press- Paglua sa imong sadili ig mag pakigtangay sa Cuyo Press.
  30. Sometimes you feel like a Cuyo press, sometimes you don’t- Dampara-kaysan indi ka kapanari mag Cuyo Press, kasan ara ka medios..
  31.Dude, you’re getting a Cuyo Press- Kumpay, bati ko ang Cuyo Press ka ren… hehehe
  32.Its the Cuyo Press Fizz That Does Bizz-indi ako kamares.. hehehe
  33. Let the Cuyo Press begin – hala bira Cuyo Press!
  34. Ding Dong! Cuyo Press calling! A tambor dun sa barrio, Cuyo Press ang ing babando!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.